Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 20 Νοεμβρίου 2017στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 151

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

25-10-2017 ENVI_PA(2017)612219 PE 612.219v01-00
ENVI

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-12-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Περιοχές που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση στην ΕΕ

25-10-2017 PECH_PA(2017)612274 PE 612.274v01-00
PECH

Nicola CAPUTO

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών

24-10-2017 ENVI_PA(2017)612292 PE 612.292v01-00
ENVI

Christel SCHALDEMOSE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-12-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2017

20-10-2017 ECON_PR(2017)612243 PE 612.243v01-00
ECON

Sander LOONES

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 22-11-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση και τη δήλωση των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμου από τα νέα βαρέα οχήματα

11-10-2017 ENVI_PR(2017)612142 PE 612.142v01-00
ENVI

Damiano ZOFFOLI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 15-11-2017

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

13-11-2017 - 19:35
AFET Συνεδρίαση
13-11-2017 - 19:34
AFCO Συνεδρίαση
13-11-2017 - 19:30
LIBE Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο