Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 4 Ιουνίου 2018στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 99 Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου ενός πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος

23-02-2018 ECON_PR(2018)618076 PE 618.076v01-00
ECON

Sophia in 't VELD

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 24-04-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων

26-10-2017 PECH_PR(2017)602914 PE 602.914v01-00
PECH

Ruža TOMAŠIĆ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-02-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

22-05-2018 IMCO_PA(2018)622139 PE 622.139v01-00
IMCO

Cristian-Silviu BUŞOI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-06-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά

27-02-2018 IMCO_PR(2018)618324 PE 618.324v01-00
IMCO

Olga SEHNALOVÁ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 17-04-2018

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

24-05-2018 - 14:38
AFCO Συνεδρίαση
24-05-2018 - 09:59
AFCO Συνεδρίαση
24-05-2018 - 09:43
LIBE Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων