Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 25 Σεπτεμβρίου 2017στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 162

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη νεολαία»

06-06-2017 CONT_PR(2017)603072 PE 603.072v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-07-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης

01-06-2017 ECON_PA(2017)605945 PE 605.945v01-00
ECON

Marisa MATIAS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 27-06-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και τις διαδικασίες που υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών

31-05-2017 IMCO_PA(2017)605925 PE 605.925v01-00
IMCO

Ivan ŠTEFANEC

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 27-06-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Προς ένα νέο πλαίσιο για το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας και τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης

10-01-2017 INTA_PR(2017)595643 PE 595.643v01-00
INTA

David BORRELLI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-03-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

12-09-2017 LIBE_PR(2017)609373 PE 609.373v01-00
LIBE

Barbara MATERA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 27-09-2017

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

14-09-2017 - 10:51
TERR Συνεδρίαση
14-09-2017 - 10:08
BUDG Συνεδρίαση
14-09-2017 - 09:09
AFET Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο