Τελευταία νέα

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 163

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

26-10-2017 AGRI_PA(2017)612377 PE 612.377v01-00
AGRI

Sofia RIBEIRO

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 27-11-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

26-10-2017 AGRI_PA(2017)612259 PE 612.259v01-00
AGRI

Karin KADENBACH

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 27-11-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

25-10-2017 AGRI_PA(2017)612244 PE 612.244v01-00
AGRI

Nicola CAPUTO

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 27-11-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου εργασίας (SWD(2015)0182) – Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από την πολιτική εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020

24-10-2017 AFET_PA(2017)612256 PE 612.256v01-00
AFET

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 24-11-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

23-10-2017 INTA_PA(2017)612212 PE 612.212v01-00
INTA

Wim van de CAMP

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 27-11-2017

Εκπομπές της ημέρας

Απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων της επιτροπής

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

18-01-2018 - 10:04
CONT Συνεδρίαση
15-01-2018 - 19:05
LIBE Συνεδρίαση
11-01-2018 - 17:42
CONT LIBE Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων