Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 20 Νοεμβρίου 2017στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 151

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Κροατία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία και η Ρουμανία να αποδεχτούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση του Αγίου Μαρίνου στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

11-09-2017 JURI_PR(2017)609351 PE 609.351v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-10-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία να αποδεχτούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Γεωργίας και της Νότιας Αφρικής στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

11-09-2017 JURI_PR(2017)609350 PE 609.350v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-10-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

08-09-2017 DEVE_PA(2017)610543 PE 610.543v01-00
DEVE

Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 11-10-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες, την ισότητα των φύλων και την κλιματική δικαιοσύνη

07-09-2017 AFET_PA(2017)609665 PE 609.665v01-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-10-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού 2016

05-09-2017 IMCO_PA(2017)609616 PE 609.616v01-00
IMCO

Christel SCHALDEMOSE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-10-2017

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

13-11-2017 - 19:35
AFET Συνεδρίαση
13-11-2017 - 19:34
AFCO Συνεδρίαση
13-11-2017 - 19:30
LIBE Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο