Τελευταία νέα

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 163

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ

23-10-2017 IMCO_PA(2017)612223 PE 612.223v01-00
IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 22-11-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τις υστερούσες περιφέρειες της ΕΕ

13-10-2017 AGRI_PA(2017)612186 PE 612.186v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-11-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: Προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

12-10-2017 AFET_PA(2017)610546 PE 610.546v01-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-11-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης που λεηλατήθηκαν σε περίοδο ενόπλων συγκρούσεων και πολέμων

02-10-2017 CULT_PA(2017)610922 PE 610.922v01-00
CULT

Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-10-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

07-09-2017 AFCO_PR(2017)608038 PE 608.038v01-00
AFCO

Danuta Maria HÜBNER, Pedro SILVA PEREIRA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 03-10-2017

Εκπομπές της ημέρας

Απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων της επιτροπής

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

18-01-2018 - 10:04
CONT Συνεδρίαση
15-01-2018 - 19:05
LIBE Συνεδρίαση
11-01-2018 - 17:42
CONT LIBE Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων