Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 4 Ιουνίου 2018στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 99

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας

23-04-2018 ECON_PR(2018)619275 PE 619.275v01-00
ECON

Roberts ZĪLE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-05-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ

20-04-2018 CULT_PA(2018)620999 PE 620.999v01-00
CULT

Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 22-05-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

13-04-2018 CJ32_PR(2018)619417 PE 619.417v02-00
AFCO ECON

Gabriel MATO, Danuta Maria HÜBNER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 15-05-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2019

13-04-2018 EMPL_PA(2018)620889 PE 620.889v01-00
EMPL

Marita ULVSKOG

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-05-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της τροποποίησης 1 του μνημονίου συνεργασίας ΝΑΤ-I-9406 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10-04-2018 ITRE_PR(2018)620812 PE 620.812v01-00
ITRE

Rolandas PAKSAS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 23-05-2018

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

24-05-2018 - 14:38
AFCO Συνεδρίαση
24-05-2018 - 09:59
AFCO Συνεδρίαση
24-05-2018 - 09:43
LIBE Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων