Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 25 Σεπτεμβρίου 2017στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 162

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

01-06-2017 IMCO_PA(2017)605952 PE 605.952v01-00
IMCO

Josef WEIDENHOLZER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-06-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) για το 2030

31-05-2017 ENVI_PR(2017)605942 PE 605.942v01-00
ENVI

José Inácio FARIA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-07-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ

30-05-2017 ENVI_PA(2017)602971 PE 602.971v01-00
ENVI

Biljana BORZAN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-07-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)

29-05-2017 IMCO_PA(2017)604857 PE 604.857v01-00
IMCO

Eva MAYDELL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-06-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας

09-02-2017 EMPL_PR(2017)597608 PE 597.608v01-00
EMPL

Laura AGEA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-03-2017

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

14-09-2017 - 10:51
TERR Συνεδρίαση
14-09-2017 - 10:08
BUDG Συνεδρίαση
14-09-2017 - 09:09
AFET Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο