Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 4 Ιουνίου 2018στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 99

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών

10-04-2018 ITRE_PA(2018)620803 PE 620.803v01-00
ITRE

Claude TURMES

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 30-04-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

04-04-2018 ECON_PR(2018)619408 PE 619.408v01-00
ECON

Brian HAYES

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-05-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές

04-04-2018 CULT_PA(2018)620759 PE 620.759v01-00
CULT

Francis ZAMMIT DIMECH

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 03-05-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

28-03-2018 ITRE_PR(2018)619403 PE 619.403v01-00
ITRE

Zigmantas BALČYTIS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 26-04-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ENISA, τον «οργανισμό της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο», και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών («πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο»)

27-03-2018 ITRE_PR(2018)619373 PE 619.373v01-00
ITRE

Angelika NIEBLER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 26-04-2018

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

24-05-2018 - 14:38
AFCO Συνεδρίαση
24-05-2018 - 09:59
AFCO Συνεδρίαση
24-05-2018 - 09:43
LIBE Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Διοργανικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων