Τελευταία νέα

Προσεχής εβδομάδα επιτροπών στις 20 Νοεμβρίου 2017στις Βρυξέλλες.

Κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία σε συνεδριάσεις επιτροπών


Αποτέλεσμα αναζήτησης : 151

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη

28-09-2017 CULT_PA(2017)610824 PE 610.824v01-00
CULT

Momchil NEKOV

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 30-10-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη

25-09-2017 BUDG_PA(2017)610811 PE 610.811v01-00
BUDG

Andrey NOVAKOV

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-10-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016

20-09-2017 PETI_PA(2017)609302 PE 609.302v01-00
PETI

Laurenţiu REBEGA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 16-10-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2018

04-09-2017 BUDG_PR(2017)609604 PE 609.604v01-00
BUDG

Inese VAIDERE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-10-2017

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής

27-07-2017 PETI_PR(2017)606039 PE 606.039v02-00
PETI

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-09-2017

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

13-11-2017 - 19:35
AFET Συνεδρίαση
13-11-2017 - 19:34
AFCO Συνεδρίαση
13-11-2017 - 19:30
LIBE Συνεδρίαση

Συνήθης νομοθετική διαδικασία

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία αποτελεί τον γενικό κανόνα για την έγκριση νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο