Ακροάσεις

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

19-06-2018 - The EU’s horizontal regulatory framework for illegal content removal in the DSM

IMCO 20-06-2018 - 14:29
The EU’s horizontal regulatory framework for illegal content removal in the DSM

IMCO committee held a public hearing on the 'EU’s horizontal regulatory framework for illegal content removal in the digital single market: Towards a balanced and predictable overall liability regime for online platforms'. The hearing brought together a number of experts and speakers representing views of online intermediaries, stakeholders, academia and MS authorities to exchange on the existing and the potential future approaches and measures towards tackling, in a balanced & efficient way,

illegal digital content while taking into consideration the existing EU horizontal legal framework and the e- commerce directive 200/31/EC in particular. The hearing also discussed the way forward proposed in the EU Communication, and the non-binding measures/guidance recommended most recently in the EC Recommendation as well as different approaches to tackling illegal content in the EU adopted by the MS, the experience and good practices developed through voluntary measures, alternative dispute resolutions, cooperation with law enforcement authorities, remedies/redress, and impact on the efficiency and smooth functioning of the Single Market.

Τοποθεσία : József Antall building, room 4Q1

    Draft programme
    Vademecum of speakers

Contributions

      D. KELLER - Center for Internet and Society (Stanford University)
      M. PANCINI - Google/Youtube