Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους ορισμούς των βασικών μονάδων του SI

2019/2668(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
IMCO

Επί της ουσίας

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα εφαρμοστέα συστήματα για την αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης των κιτ κιγκλιδωμάτων και περιφράξεων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δομικές κατασκευές με αποκλειστικό σκοπό την πρόληψη των πτώσεων και δεν υποβάλλονται σε κατακόρυφα φορτία από τη δομή

2019/2660(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
IMCO

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό κατηγοριών επιδόσεων σε σχέση με τη διαπερατότητα στον αέρα των πλαστικών και γυάλινων φεγγιτών και των καπακιών οροφής

2019/2659(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
IMCO

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό κατηγοριών επιδόσεων ως προς την αντοχή στο φορτίο ανέμου για εξωτερικές περσίδες και τέντες

2019/2655(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
IMCO

Επί της ουσίας

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων I και IV

2019/2622(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
IMCO

Επί της ουσίας

Ασφάλιση αστικής ευθύνης για τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων και επιβολή της υποχρέωσης ασφάλισης για τέτοια ευθύνη

2018/0168(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

Επί της ουσίας

Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό (2014/53/ΕΕ)

2018/2681(RSP) Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

Επί της ουσίας

Ελβετία: Εμπόδια όσον αφορά την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς

2018/2680(RSP) Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

Επί της ουσίας

Ενωσιακό σύστημα πιστοποίησης του εξοπλισμού ελέγχου προστασίας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες

2016/0236(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
TRAN IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT [ECR] Luis de GRANDES PASCUAL [PPE]

Επί της ουσίας

Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας βάσει της οποίας η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν πληροφορίες σε σχέση με την εσωτερική αγορά και άλλους συναφείς τομείς

2017/0087(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
IMCO

Eva MAYDELL [PPE]

Επί της ουσίας