Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Κατ’εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα εφαρμοστέα συστήματα για την αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης των κιτ κιγκλιδωμάτων και περιφράξεων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δομικές κατασκευές με αποκλειστικό σκοπό την πρόληψη των πτώσεων και δεν υποβάλλονται σε κατακόρυφα φορτία από τη δομή

2019/2660(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
IMCO

Επί της ουσίας

Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη θέσπιση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα παιχνίδια, όσον αφορά τη φορμαλδεΰδη

2019/2775(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
IMCO

Επί της ουσίας

Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις, του σημείου 13 του μέρους ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά το αργίλιο

2019/2774(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
IMCO

Επί της ουσίας

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου σχετικά με ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με επιμήκεις θαλάμους οδήγησης και σχετικά με αεροδυναμικές διατάξεις και εξοπλισμό για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους

2019/2735(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
IMCO

Επί της ουσίας

Ασφάλιση αστικής ευθύνης για τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων και επιβολή της υποχρέωσης ασφάλισης για τέτοια ευθύνη

2018/0168(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
IMCO

Επί της ουσίας

Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας βάσει της οποίας η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν πληροφορίες σε σχέση με την εσωτερική αγορά και άλλους συναφείς τομείς

2017/0087(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
IMCO

Επί της ουσίας

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών και συναφών διοικητικών διευκολύνσεων

2016/0403(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
IMCO

Επί της ουσίας

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το νομικό και λειτουργικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών που θεσπίζεται με τον κανονισμό ....[κανονισμός για την ευρωπαϊκή κάρτα ηλεκτρονικών υπηρεσιών]....

2016/0402(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
IMCO

Επί της ουσίας

Επιβολή της οδηγίας 2006/123/EΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοποίησης για τα συστήματα χορήγησης άδειας και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, και την τροποποίηση της οδηγίας 2006/123/EΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά

2016/0398(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
IMCO

Επί της ουσίας

Ενωσιακό σύστημα πιστοποίησης του εξοπλισμού ελέγχου προστασίας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες

2016/0236(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
TRAN IMCO

Επί της ουσίας