Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 2 Απριλίου 2019 - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

27-03-2019 ITRE_OJ(2019)04-02_2 PE 637.397v01-00
ITRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ITRE/8/15901

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

19-03-2019 CJ05_OJ(2019)03-25_1 PE 637.264v01-00
TRAN ITRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ05/8/15860

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019 - Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

19-03-2019 ITRE_OJ(2019)03-25_1 PE 637.266v01-00
ITRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ITRE/8/15861

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 - Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

11-03-2019 ITRE_OJ(2019)03-18_1 PE 636.234v02-00
ITRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ITRE/8/15644

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 - Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

07-11-2018 CJ05_OJ(2018)11-22_1 PE 630.415v01-00
TRAN ITRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ05/8/14752