Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

19-02-2019 - Connectivity of the digital future

ITRE 19-02-2019 - 16:09
City skyline with digital connections. Smart city concept.

On 19th of February, from 14:30 to 17:00, two panels shed light on the complex issues of fifth generation wireless mobile standard (5G), taking on board the experience gathered from ongoing 5G trials across the European Union. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-11-2018 - Roaming in the Union - One year on

ITRE 26-11-2018 - 11:07
Wholesale roaming in the EU

On 22 November 2018, the ITRE Committee will hold a public hearing on roaming at the European Parliament in Brussels (JAN building, Room 4Q2). (Διαβάστε τη συνέχεια)

08-10-2018 - Horizon Europe: EU's research and innovation excellence

ITRE 10-10-2018 - 10:31
Planet earth from the space with European Union 12 stars above

On 8 October 2018, the ITRE Committee held a public hearing on Horizon Europe - the next framework programme for research and innovation. This hearing was organised in light of the current work on Commission's proposal to establish Horizon Europe for the financial period 2021-2027. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-02-2018 - Public hearing on the Revision of the Gas Directive

ITRE 19-02-2018 - 16:47
Gas tubes running in the direction of the setting sun pipeline

On 21 February 2018, the ITRE Committee will hold a public hearing on the revision of the gas directive. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-01-2018 - Public hearing on the future of defence industrial policy

ITRE 29-01-2018 - 11:26
EU flag with blue military style background color, with light and dark blue mimetic patterns

On 22 January 2018, the ITRE Committee held a public hearing on the future of defence industrial policy. (Διαβάστε τη συνέχεια)

04-12-2017 - The EU Forest Strategy - Joint AGRI, ENVI and ITRE Public Hearing

AGRI ENVI ITRE 28-05-2018 - 11:32
Wooden Logs with Forest on Background / Trunks of trees cut and stacked in the foreground, green forest in the background with sun rays

The public hearing aimed to provide input to the review to be carried out by 2018 to assess progress in the implementation of the EU Forest Strategy. This joint hearing also provided a platform for annual structural dialogue between the Parliament and the Commission on the implementation of the new EU Forest strategy. (Διαβάστε τη συνέχεια)

27-11-2017 - Public Hearing on Cybersecurity Act

ITRE 06-12-2017 - 16:33
Hacker on a computer

On 27 November 2017, the ITRE Committee held a public hearing in the context of the legislative work on the ‘Cybersecurity Act', which was adopted by the European Commission on 13 November 2017. (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-07-2017 - Public Hearing on the Future of the EU Electricity Market

ITRE 06-12-2017 - 16:34
ITRE Hearing_The Future of the EU Electricity Market_July 2017

On 10 July 2017, the ITRE Committee held a public hearing on the Future of the EU Electricity Market. The hearing was organised in the context of the legislative work of the Committee on the ‘Clean Energy Package’ which was adopted by the Commission on 30 November 2016. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-06-2017 - Hearing of Commissioner-designate Ms Mariya Gabriel

Mariya Gabriel

On 20 June ITRE and CULT held the hearing of Commissioner-designate Gabriel, who was nominated by the European Commission to take over the responsibility for the Digital Economy and Society portfolio. Associated Committees were IMCO, JURI and LIBE. ITRE and CULT Coordinators then met on Wednesday 21 June to assess the hearing so that Mr Buzek, ITRE Chair, and Ms Kammerevert, CULT Chair, could inform the President of Parliament in view of a decision during the July plenary. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-03-2017 - Clean energy for all Europeans

ITRE 06-12-2017 - 16:35
ITRE public hearing-Clean energy for all Europeans

On 22 March 2017 ITRE held a public hearing on ‘Clean Energy for All Europeans.’ The hearing followed the publication of a European Commission legislative package of the same name. (Διαβάστε τη συνέχεια)