Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Wednesday, 21 January 2015 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) and Thursday, 22 January 2015 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 4Q2.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Work in Progress: 09.12.2014 (updated regularly)
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
 

   
 
Μη χάσετε:
 
Current energy policy challenges and forthcoming initiatives: in committee - 03.12.14

The current challenges in energy policy and forthcoming Commission initiatives will be discussed by the Committee on Industry, Research and Energy, together with Commissioner for Climate Action and Energy Arias Cañete, on 03.12.14. The Committee will also hold a hearing on supporting innovative start-ups and SMEs. The following day, the Committee will look at the next steps to be taken in relation to the International Energy Charter 2015.

   
 
Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
1. τη βιομηχανική πολιτική της Ένωσης και τα σχετικά θέματα και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, ιδίως σχετικά με τα μέτρα που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·
2. την πολιτική ενέργειας και καινοτομίας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της επιστήμης και τεχνολογίας καθώς και της διάδοσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας·
3. την ευρωπαϊκή πολιτική για το διάστημα·
4. τις δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας και του Ινστιτούτου Υλικών και Μετρήσεων Αναφοράς, καθώς και το JET, το ITER και άλλα προγράμματα του ιδίου τομέα·
5. τα μέτρα της Ένωσης που αφορούν την ενεργειακή πολιτική γενικώς και στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης και της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αφορούν:
α) την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ένωση,
β) την προαγωγή της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας και την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
γ) την προαγωγή της διασύνδεσης των ενεργειακών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα της ενεργειακής υποδομή·
6. τη Συνθήκη Ευρατόμ και τον Οργανισμό Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ΕSΑ), την πυρηνική ασφάλεια, την παύση λειτουργίας πυρηνικών εγκαταστάσεων και την διάθεση πυρηνικών αποβλήτων·
7. την κοινωνία των πληροφοριών, την τεχνολογία των πληροφοριών και τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών και παραμέτρων ασφαλείας και της δημιουργίας και ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα της υποδομής των τηλεπικοινωνιών, καθώς και τις δραστηριότητες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Έχοντας θέσει ως κυρίαρχο στόχο της την επανεκβιομηχάνιση, η Επιτροπή ITRE θα πρέπει να επικεντρωθεί σε τέσσερα πεδία προτεραιότητας.
 
Πρώτο, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το νομικό και οικονομικό πλαίσιο της ΕΕ δίνει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό τομέα τη δυνατότητα να γίνει πιο καινοτόμος. Αυτό απαιτεί την προσαρμογή και κινητοποίηση των προγραμμάτων Ε&Α και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΕΕ, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας.
 
Δεύτερο, οι πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να προωθούν την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση των μικρών και μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η συμβολή στην ενίσχυση των ΜΜΕ συνεπάγεται, στον ίδιο βαθμό, χρηματοδοτήσεις, ευκαιρίες συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, δραστηριότητες κατάρτισης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και κατάλληλη φορολογική πολιτική.
 
Το τρίτο πεδίο προτεραιότητας αφορά τη δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς. Τα πλεονεκτήματα κλίμακας μιας τέτοιας ευρωπαϊκής αγοράς θα οδηγούσαν στη μείωση των στοιχείων κόστους και θα έδιναν ώθηση στην καινοτομία στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η ITRE, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του, έχουν να επιδείξουν ένα πολύ θετικό ιστορικό στο πεδίο αυτό -και επιδιώκουμε να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο, με νέα νομοθετήματα.
 
Το τελευταίο, αλλά ίσως και το σημαντικότερο, που θα αποτελέσει για μας θεμελιώδη προτεραιότητα, είναι η εκμετάλλευση του πλήρους δυναμικού της κοινής ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Μόνο με ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό θα είμαστε σε θέση να κάνουμε την οικονομία μας ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο και να αποφύγουμε την οικονομική παρακμή.
 
Στόχος μας είναι να επαναφέρουμε την ευρωπαϊκή οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης, και να το επιτύχουμε με βιώσιμο τρόπο. Θέλουμε να κάνουμε την Ευρώπη ένα καλύτερο μέρος για να ζει κανείς.