Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση του «καταλόγου Prodcom» για τα βιομηχανικά προϊόντα όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3294/91 του Συμβουλίου

2019/2753(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
ITRE

Επί της ουσίας

Κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας για το έτος αναφοράς 2020

2019/2752(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
ITRE

Επί της ουσίας

Διορισμός μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
ITRE

Επί της ουσίας

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (αναδιατύπωση)

2019/0151(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
ITRE

Επί της ουσίας

Στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 2021-2027: τόνωση του ταλέντου και της ικανότητας για καινοτομία της Ευρώπης

2019/0152(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
ITRE

Επί της ουσίας

Συμφωνία συνεργασίας για ένα παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) για μη στρατιωτικούς σκοπούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2018/0429(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
ITRE

Επί της ουσίας

Συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης

2012/0231(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
ITRE

Επί της ουσίας

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα

2019/2028(BUD) Διαδικασία προϋπολογισμού
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN [PPE]

Γνωμοδότηση

Έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων

2019/0101(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
ITRE

Γνωμοδότηση

Προϋπολογισμός 2020 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο

2019/2010(BUD) Διαδικασία προϋπολογισμού
ITRE

Γνωμοδότηση