Τροπολογίες


Όταν υποβληθεί στην επιτροπή ένα σχέδιο έκθεσης, γνωμοδότησης ή πρότασης, τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροπολογίες, περιλαμβανομένων των τροπολογιών στον προϋπολογισμό. Η επιτροπή ορίζει μια προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να κατατεθούν όλες οι τροπολογίες. Στη συνέχεια, οι προτεινόμενες τροπολογίες συζητούνται και ψηφίζονται στη συνεδρίαση της επιτροπής. Οι τροπολογίες που εγκρίνονται, ενσωματώνονται στο κείμενο το οποίο, έτσι, οριστικοποιείται. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται όλες οι τροπολογίες που προτείνονται από τα μέλη των επιτροπών, πριν τεθούν σε ψηφοφορία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλες τις διαθέσιμες τροπολογίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 8 - 85 - Σχέδιο γνωμοδότησης - Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας

05-02-2019 JURI_AM(2019)634656 PE 634.656v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/14580

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 19 - 48 - Σχέδιο έκθεσης - Ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

08-01-2019 JURI_AM(2019)632797 PE 632.797v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/14437

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 40 - 170 - Σχέδιο έκθεσης - Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»

07-12-2018 CJ03_AM(2018)631964 PE 631.964v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ03/8/13979

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 27 - 265 - Σχέδιο έκθεσης - Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα

28-11-2018 JURI_AM(2018)630706 PE 630.706v01-00
JURI

Luis de GRANDES PASCUAL

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13264

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 33 - 122 - Σχέδιο γνωμοδότησης - Θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021 έως 2027)

28-11-2018 JURI_AM(2018)630707 PE 630.707v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13638

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 17 - 87 - Σχέδιο γνωμοδότησης - Έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της OLAF

27-11-2018 JURI_AM(2018)630668 PE 630.668v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13249

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 2 - 32 - Σχέδιο γνωμοδότησης - Ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής

26-11-2018 JURI_AM(2018)630675 PE 630.675v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13226

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 14 - Σχέδιο γνωμοδότησης - σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα IV - Δικαστήριο

19-11-2018 JURI_AM(2018)630588 PE 630.588v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/14158

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 103 - Σχέδιο έκθεσης - Διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν σε ένοπλες συγκρούσεις και πολέμους

09-11-2018 JURI_AM(2018)630473 PE 630.473v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/09247

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 40 - 339 - Σχέδιο έκθεσης - Αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών

08-11-2018 JURI_AM(2018)630422 PE 630.422v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/12817