Τροπολογίες


Όταν υποβληθεί στην επιτροπή ένα σχέδιο έκθεσης, γνωμοδότησης ή πρότασης, τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροπολογίες, περιλαμβανομένων των τροπολογιών στον προϋπολογισμό. Η επιτροπή ορίζει μια προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να κατατεθούν όλες οι τροπολογίες. Στη συνέχεια, οι προτεινόμενες τροπολογίες συζητούνται και ψηφίζονται στη συνεδρίαση της επιτροπής. Οι τροπολογίες που εγκρίνονται, ενσωματώνονται στο κείμενο το οποίο, έτσι, οριστικοποιείται. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται όλες οι τροπολογίες που προτείνονται από τα μέλη των επιτροπών, πριν τεθούν σε ψηφοφορία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλες τις διαθέσιμες τροπολογίες.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  AMENDMENTS 1 - 103 - Draft report - Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars

09-11-2018 JURI_AM(2018)630473 PE 630.473v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/09247

  AMENDMENTS 40 - 339 - Draft report - Representative actions for the protection of the collective interests of consumers

08-11-2018 JURI_AM(2018)630422 PE 630.422v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/12817

  AMENDMENTS 3 - 7 - Draft report - Draft regulation of the European Parliament and of the Council on amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union

08-11-2018 JURI_AM(2018)630426 PE 630.426v01-00
JURI

Tiemo WÖLKEN

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/12714

  AMENDMENTS 340 - 628 - Draft report - Representative actions for the protection of the collective interests of consumers

08-11-2018 JURI_AM(2018)630456 PE 630.456v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/12817

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents)

31-10-2018 JURI_AM(2018)629639 PE 629.639v01-00
JURI

Sergio Gaetano COFFERATI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13426

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 20 - 84 - Σχέδιο έκθεσης - Συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

30-10-2018 JURI_AM(2018)629633 PE 629.633v01-00
JURI

Emil RADEV

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13538

  AMENDMENTS 45 - 114 - Draft report - Service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents)

30-10-2018 JURI_AM(2018)629638 PE 629.638v01-00
JURI

Sergio Gaetano COFFERATI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13426

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 63 - 247 - Σχέδιο γνωμοδότησης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)

29-10-2018 JURI_AM(2018)629643 PE 629.643v01-00
JURI

Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/14009

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 45 - 330 - Σχέδιο γνωμοδότησης - Προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης

26-10-2018 JURI_AM(2018)629590 PE 629.590v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13033

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 78 - Σχέδιο έκθεσης - Ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών

19-10-2018 JURI_AM(2018)629471 PE 629.471v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13312