Τροπολογίες


Όταν υποβληθεί στην επιτροπή ένα σχέδιο έκθεσης, γνωμοδότησης ή πρότασης, τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροπολογίες, περιλαμβανομένων των τροπολογιών στον προϋπολογισμό. Η επιτροπή ορίζει μια προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να κατατεθούν όλες οι τροπολογίες. Στη συνέχεια, οι προτεινόμενες τροπολογίες συζητούνται και ψηφίζονται στη συνεδρίαση της επιτροπής. Οι τροπολογίες που εγκρίνονται, ενσωματώνονται στο κείμενο το οποίο, έτσι, οριστικοποιείται. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται όλες οι τροπολογίες που προτείνονται από τα μέλη των επιτροπών, πριν τεθούν σε ψηφοφορία.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλες τις διαθέσιμες τροπολογίες.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  AMENDMENTS 66 - 299 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627664 PE 627.664v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/12902

  AMENDMENTS 300 - 577 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627732 PE 627.732v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/12902

  AMENDMENTS 21 - 50 - Draft opinion - Alignment of reporting obligations in the field of environment policy

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13525

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 34 - Σχέδιο γνωμοδότησης - Αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές

06-09-2018 JURI_AM(2018)627642 PE 627.642v01-00
JURI

Emil RADEV

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13337

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 45 - 255 - Σχέδιο γνωμοδότησης - Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

05-07-2018 JURI_AM(2018)625205 PE 625.205v02-00
JURI

Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/11961

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 38 - Σχέδιο γνωμοδότησης - Η τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές

02-07-2018 JURI_AM(2018)623964 PE 623.964v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/11989

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 15 - 47 - Σχέδιο γνωμοδότησης - Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

25-06-2018 JURI_AM(2018)623592 PE 623.592v02-00
JURI

Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/11091

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 37 - 120 - Σχέδιο γνωμοδότησης - Προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων

12-06-2018 JURI_AM(2018)623590 PE 623.590v02-00
JURI

Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/11911

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 17 - 69 - Σχέδιο έκθεσης - σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα των εκχωρήσεων απαιτήσεων

04-06-2018 JURI_AM(2018)623589 PE 623.589v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/12508

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 11 - Σχέδιο έκθεσης - σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση, μια πρόκληση στους τομείς των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και της αστικής ευθύνης

18-04-2018 JURI_AM(2018)620922 PE 620.922v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/09065