Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 2 Απριλίου 2019 - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

27-03-2019 CJ03_OJ(2019)04-02_1 PE 637.316v01-00
LIBE JURI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ03/8/15820

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 - Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

12-03-2019 JURI_OJ(2019)03-18_1 PE 636.400v01-00
JURI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/15531

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 - Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

27-02-2019 JURI_OJ(2019)03-04_1 PE 636.222v01-00
JURI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/15471

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

23-01-2019 JURI_OJ(2019)01-23_1 PE 632.930v02-00
JURI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

15-01-2019 CJ03_OJ(2019)01-23_1 PE 632.974v01-00
LIBE JURI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ03/8/14967