Σχέδια γνωμοδοτήσεων


Σχέδιο γνωμοδότησης είναι το κείμενο που συντάσσεται από το μέλος που έχει ορισθεί συντάκτης της γνωμοδότησης. Στη συνέχεια υποβάλλεται στην γνωμοδοτική επιτροπή για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και τίθεται σε ψηφοφορία.
Σε περίπτωση νομοθετικών εκθέσεων, τα σχέδια γνωμοδοτήσεων έχουν τη μορφή τροπολογιών στη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής και συνοδεύονται – κατά περίπτωση – από συνοπτικές αιτιολογήσεις. Σε περίπτωση μη νομοθετικών εκθέσεων, τα σχέδια γνωμοδοτήσεων έχουν τη μορφή συστάσεων οι οποίες, εάν εγκριθούν, διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή για να ενσωματωθούν στην έκθεση. Η σελίδα αυτή περιέχει τα σχέδια γνωμοδοτήσεων πριν ψηφισθούν από τη γνωμοδοτική επιτροπή.
Μπορείτε να κάνετε χρήση της λειτουργίας αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια γνωμοδότησης.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 17-09-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής και την τροποποίηση των οδηγιών 86/278/ΕΟΚ, 2002/49/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2007/2/ΕΚ, 2009/147/ΕΚ και 2010/63/ΕΕ, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 166/2006 και (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 338/97 και (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 07-09-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13525

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές

18-07-2018 JURI_PA(2018)623863 PE 623.863v01-00
JURI

Emil RADEV

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-09-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13337

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain amending Regulation (EC) No 178/2002 [on general food law], Directive 2001/18/EC [on the deliberate release into the environment of GMOs], Regulation (EC) No 1829/2003 [on GM food and feed], Regulation (EC) No 1831/2003 [on feed additives], Regulation (EC) No 2065/2003 [on smoke flavourings], Regulation (EC) No 1935/2004 [on food contact materials], Regulation (EC) No 1331/2008 [on the common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings], Regulation (EC) No 1107/2009 [on plant protection products] and Regulation (EU) No 2015/2283 [on novel foods]

18-07-2018 JURI_PA(2018)625400 PE 625.400v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 07-09-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας

12-07-2018 JURI_PA(2018)625406 PE 625.406v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-09-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/EΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

11-07-2018 JURI_PA(2018)625394 PE 625.394v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 07-09-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης: εμπορικές πτυχές

30-05-2018 JURI_PA(2018)622118 PE 622.118v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-06-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/11989

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 29-06-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/11961

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ

27-04-2018 JURI_PA(2018)621063 PE 621.063v01-00
JURI

Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-06-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/11911

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

26-04-2018 JURI_PA(2018)621062 PE 621.062v01-00
JURI

Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-06-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/11091