Σχέδια εκθέσεων


Οι επιτροπές μπορεί να κληθούν να εκπονήσουν εκθέσεις για νομοθετικά ή μη νομοθετικά κείμενα. Συνήθως, οι επιτροπές καλούνται να εκπονήσουν εκθέσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων τα οποία εμπίπτουν σε πεδίο πολιτικής της αρμοδιότητάς τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιτροπή μπορεί να εκπονήσει έκθεση με δική της πρωτοβουλία. Για κάθε έκθεση επιλέγεται μεταξύ των μελών της επιτροπής ένας εισηγητής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη της έκθεσης. Όταν ολοκληρωθεί το σχέδιο έκθεσης, υποβάλλεται προς συζήτηση σε συνεδρίαση της επιτροπής, της οποίας τα μέλη μπορούν να προτείνουν τροπολογίες, αν το επιθυμούν. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται τα σχέδια εκθέσεων, πριν τροπολογηθούν.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια εκθέσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

22-03-2019 JURI_PR(2019)637267 PE 637.267v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 01-04-2019

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/14433

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications

30-11-2018 JURI_PR(2018)631792 PE 631.792v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 08-01-2019

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/14437

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (κωδικοποίηση)

28-11-2018 JURI_PR(2018)629749 PE 629.749v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13992

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη»

08-11-2018 CJ03_PR(2018)630382 PE 630.382v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-12-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ03/8/13979

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία και η Ρουμανία να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Ονδούρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

07-11-2018 JURI_PR(2018)630394 PE 630.394v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 21-11-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/14027

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία, το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

07-11-2018 JURI_PR(2018)630396 PE 630.396v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 21-11-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/14026

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (κωδικοποίηση)

06-11-2018 JURI_PR(2018)627604 PE 627.604v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13227

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Αυστρία να αποδεχθεί, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση του Ισημερινού και της Ουκρανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

06-11-2018 JURI_PR(2018)630368 PE 630.368v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 21-11-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/14025

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία, η Κύπρος, η Κροατία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

06-11-2018 JURI_PR(2018)630374 PE 630.374v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 21-11-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/14024

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης που λεηλατήθηκαν σε περίοδο ενόπλων συγκρούσεων και πολέμων

05-11-2018 JURI_PR(2018)622144 PE 622.144v05-00
JURI

Pavel SVOBODA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 09-11-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/09247