Μέλη

Lucy NETHSINGHA
 • Lucy NETHSINGHA Πρόεδρος
 • Renew Europe Group
 • Ηνωμένο Βασίλειο
 
Sergey LAGODINSKY
 • Sergey LAGODINSKY Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Γερμανία
 
Marion WALSMANN
 • Marion WALSMANN Αντιπρόεδρος
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γερμανία
 
Ibán GARCIA DEL BLANCO
 • Ibán GARCIA DEL BLANCO Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ισπανία
 
Raffaele STANCANELLI
 • Raffaele STANCANELLI Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Ιταλία
 
Manon AUBRY
 • Manon AUBRY Μέλος
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Γαλλία
 
Patrick BREYER
 • Patrick BREYER Μέλος
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Γερμανία
 
Gilbert COLLARD
 • Gilbert COLLARD Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Γαλλία
 
Geoffroy DIDIER
 • Geoffroy DIDIER Μέλος
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Γαλλία
 
Ангел ДЖАМБАЗКИ
 • Angel DZHAMBAZKI Μέλος
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Βουλγαρία