Γνωμοδοτήσεις


Εάν μια επιτροπή θεωρεί ότι ζητήματα καλυπτόμενα από έκθεση που έχει παραπεμφθεί σε άλλη επιτροπή άπτονται πεδίων της δικής της αρμοδιότητάς, μπορεί να υποβάλει αίτημα για να αναγνωριστεί ως «γνωμοδοτική επιτροπή» (άρθρο 53). Η γνωμοδότηση που εγκρίνεται διαβιβάζεται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία την θέτει σε ψηφοφορία. Τροπολογίες από συνδεδεμένη γνωμοδοτική επιτροπή (άρθρο 54) που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της εν λόγω επιτροπής πρέπει να γίνονται αποδεκτές από την αρμόδια επιτροπή χωρίς ψηφοφορία. Όλες οι γνωμοδοτήσεις και οι θέσεις υπό μορφή τροπολογιών που εγκρίνονται από γνωμοδοτική επιτροπή πρέπει να επισυνάπτονται στην τελική έκθεση. Η σελίδα αυτή περιέχει γνωμοδοτήσεις που έχουν εγκριθεί από τις επιτροπές.
Μπορείτε να κάνετε χρήση της λειτουργίας αναζήτησης για όλες τις διαθέσιμες γνωμοδοτήσεις και θέσεις υπό μορφή τροπολογιών.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, που αφορά την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής

20-12-2018 JURI_AD(2018)629601 PE 629.601v04-00
JURI

Joëlle BERGERON

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13226

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

19-12-2018 JURI_AL(2018)632053 PE 632.053v01-00
JURI

Axel VOSS

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - Γνωμοδότηση σχετικά με μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική

12-12-2018 JURI_AL(2018)631777 PE 631.777v01-00
JURI

Mady DELVAUX

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section IV – Court of Justice

11-12-2018 JURI_AD(2018)628681 PE 628.681v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/14158

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - Γνωμοδότηση με αντικείμενο τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού σχετικά με τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της εκτίμησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ

06-12-2018 JURI_AL(2018)631927 PE 631.927v01-00
JURI

Axel VOSS

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης

27-11-2018 JURI_AD(2018)628386 PE 628.386v02-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13033

ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»

22-11-2018 JURI_AD(2018)627900 PE 627.900v02-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13639

ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)

22-11-2018 JURI_AD(2018)628700 PE 628.700v02-00
JURI

Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/14009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027

21-11-2018 JURI_AD(2018)627030 PE 627.030v02-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13636

ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας

06-11-2018 JURI_AD(2018)625406 PE 625.406v03-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/12597