Εκθέσεις


Όταν ένα σχέδιο έκθεσης υποβληθεί στην επιτροπή, τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροπολογίες, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Στη συνέχεια, διεξάγεται συζήτηση και ψηφοφορία για τις τροπολογίες αυτές, στους κόλπους της επιτροπής. Αφού το σχέδιο έκθεσης τροπολογηθεί και εγκριθεί στην τελική ψηφοφορία, μετατρέπεται σε τελική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην ολομέλεια. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι τελικές εκθέσεις, μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλες τις διαθέσιμες εκθέσεις.

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

29-06-2018 A8-0245/2018 PE 601.094v02-00
JURI

Axel VOSS

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/07947

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ERR01
  • άνοιγμα του PDF σε νέο παράθυρο
  • ανοίξτε το έγγραφο Word σε νέο παράθυρο
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
001-086
087-091
092-096
097-101
102-105
106-111
112-117
118-119
120-123
124-125
126-127
128-129
130-130
131-136
137-145
146-152
153-161
162-165
166-169
170-178
179-186
187-193
194-203
204-208
209-214
215-224\r1
225-234
235-244
245-252

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2016

04-06-2018 A8-0197/2018 PE 617.980v02-00
JURI

Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/11749

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ / ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ERR01
  • άνοιγμα του PDF σε νέο παράθυρο
  • ανοίξτε το έγγραφο Word σε νέο παράθυρο
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
001-003

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017

03-05-2018 A8-0161/2018 PE 616.858v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/11955