Εκθέσεις


Όταν ένα σχέδιο έκθεσης υποβληθεί στην επιτροπή, τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροπολογίες, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Στη συνέχεια, διεξάγεται συζήτηση και ψηφοφορία για τις τροπολογίες αυτές, στους κόλπους της επιτροπής. Αφού το σχέδιο έκθεσης τροπολογηθεί και εγκριθεί στην τελική ψηφοφορία, μετατρέπεται σε τελική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην ολομέλεια. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι τελικές εκθέσεις, μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλες τις διαθέσιμες εκθέσεις.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law

27-11-2018 A8-0398/2018 PE 623.965v02-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/12902

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Steeve Briois

22-10-2018 A8-0349/2018 PE 625.483v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Sophie Montel

22-10-2018 A8-0350/2018 PE 625.484v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Κύρτσου

22-10-2018 A8-0351/2018 PE 628.646v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Μανώλη Κεφαλογιάννη

16-10-2018 A8-0333/2018 PE 612.317v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA