Εκθέσεις


Όταν ένα σχέδιο έκθεσης υποβληθεί στην επιτροπή, τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροπολογίες, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Στη συνέχεια, διεξάγεται συζήτηση και ψηφοφορία για τις τροπολογίες αυτές, στους κόλπους της επιτροπής. Αφού το σχέδιο έκθεσης τροπολογηθεί και εγκριθεί στην τελική ψηφοφορία, μετατρέπεται σε τελική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην ολομέλεια. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι τελικές εκθέσεις, μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλες τις διαθέσιμες εκθέσεις.

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Ελευθέριου Συναδινού

02-04-2019 A8-0184/2019 PE 634.551v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Λάμπρου Φουντούλη

02-04-2019 A8-0183/2019 PE 634.552v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Επιτήδειου

02-04-2019 A8-0185/2019 PE 634.554v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Jørn Dohrmann

21-03-2019 A8-0178/2019 PE 632.848v02-00
JURI

Evelyn REGNER

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean‑Marie Le Pen

06-03-2019 A8-0167/2019 PE 630.743v02-00
JURI

Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Dominique Bilde

06-03-2019 A8-0166/2019 PE 630.744v02-00
JURI

Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Monika Hohlmeier

06-03-2019 A8-0165/2019 PE 634.546v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη»

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ03/8/13979