Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT REPORT with recommendations to the Commission on expedited settlement of commercial disputes

21-09-2018 JURI_PR(2018)627896 PE 627.896v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13312

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Rights and Values programme

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 15-10-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

17-09-2018 JURI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.863v01-00
JURI

Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων και της διαδικασίας μέσω της οποίας η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων να παράσχουν πληροφορίες σε σχέση με την εσωτερική αγορά και άλλους συναφείς τομείς

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 66 - 299 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627664 PE 627.664v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/12902

  AMENDMENTS 13 - 38 - Draft opinion - on amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

11-09-2018 JURI_AM(2018)627671 PE 627.671v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/12693

  AMENDMENTS 300 - 577 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627732 PE 627.732v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/12902

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 21 - 50 - Σχέδιο γνωμοδότησης - Ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13525