Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  OPINION - Opinion on the legal basis of the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum and Migration Fund (AMF)

19-02-2019 JURI_AL(2019)636054 PE 636.054v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 - Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

13-02-2019 JURI_OJ(2019)02-18_1 PE 634.824v01-00
JURI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 - Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

06-02-2019 CJ24_OJ(2019)02-20_1 PE 634.721v01-00
JURI IMCO

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιοσύνη»

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ03/8/13979

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 8 - 85 - Σχέδιο γνωμοδότησης - Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας

05-02-2019 JURI_AM(2019)634656 PE 634.656v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/14580

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ - Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση)

01-02-2019 JURI_CM(2019)634653 PE 634.653v01-00
JURI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ - Γωμοδότηση υπό μορφή επιστολής σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της Eurojust και της Γεωργίας.

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE 632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 - Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

29-01-2019 CJ03_OJ(2019)02-04_1 PE 634.585v01-00
LIBE JURI