Αναζήτηση

Αναζήτηση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 - Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)02-18-1 PE636.148v01-00
JURI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-04-1 PE636.281v01-00
JURI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-18-1 PE637.341v01-00
JURI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 1 Απριλίου 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)04-01-1 PE637.513v01-00
JURI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

11-04-2019 CJ03_PV(2019)04-02-1 PE637.532v02-00
LIBE JURI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 - Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

09-04-2019 JURI_PV(2018)11-19-1 PE631.938v01-00
JURI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 - Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)06-20-1 PE623.851v02-00
JURI

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)09-24-1 PE628.363v02-00
JURI

 

Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ

03-04-2019 JURI_AL(2019)637262 PE637.262v02-00
JURI

Gilles LEBRETON