Αναζήτηση

Αναζήτηση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)02-18-1 PE 636.148v01-00
JURI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/15279

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-04-1 PE 636.281v01-00
JURI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/15471

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-18-1 PE 637.341v01-00
JURI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/15531

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 1 Απριλίου 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)04-01-1 PE 637.513v01-00
JURI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/15532

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

11-04-2019 CJ03_PV(2019)04-02-1 PE 637.532v02-00
LIBE JURI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ03/8/15820

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

09-04-2019 JURI_PV(2018)11-19-1 PE 631.938v01-00
JURI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/12705

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)06-20-1 PE 623.851v02-00
JURI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/12343

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

04-04-2019 JURI_PV(2018)09-24-1 PE 628.363v02-00
JURI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/12703