Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, III, V και VI της οδηγίας 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά αμιγώς τεχνικές προσαρμογές

2019/2744(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
JURI

Επί της ουσίας

Αίτηση άρσης της ασυλίας του José Manuel Fernandes

2019/2005(IMM) Ασυλία
JURI

Ibán GARCIA DEL BLANCO [S&D]

Επί της ουσίας

Κανόνες και γενικές αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

2017/0035(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
JURI

Επί της ουσίας

Εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Καζακστάν (κωδικοποίηση)

2015/0082(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
JURI

Επί της ουσίας

Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας

2018/0332(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
JURI

[PPE]

Γνωμοδότηση

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1, 8, 34, 37 και 38, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 2, 3 και 6, τις Διερμηνείες 12, 19, 20 και 22 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τη Διερμηνεία 32 της Μόνιμης Επιτροπής Διερμηνειών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2019/2782(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
JURI

Γνωμοδότηση, ενισχυμένη συνεργασία

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 1 και 8

2019/2781(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
JURI

Γνωμοδότηση, ενισχυμένη συνεργασία

Απαλλαγή 2018: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2019/2055(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
JURI

Γνωμοδότηση

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2019/2056(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
JURI

Γνωμοδότηση

Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

2019/2057(DEC) Διαδικασία απαλλαγής
JURI

Γνωμοδότηση