Έγγραφα εργασίας


Τα Έγγραφα εργασίας είναι έγγραφα που σχετίζονται με τη σύνταξη εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων. Ο τύπος του εγγράφου εργασίας χρησιμοποιείται συχνά από τις επιτροπές για τη δημοσίευση της αιτιολογικής έκθεσης των αντίστοιχων εκθέσεων.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα έγγραφα εργασίας.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  WORKING DOCUMENT on Expedited settlement of commercial disputes in the EU

08-06-2018 JURI_DT(2018)623634 PE 623.634v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/13312

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση (εκτύπωση 3D), μία πρόκληση στους τομείς της διανοητικής ιδιοκτησίας και της αστικής ευθύνης

23-11-2017 JURI_DT(2017)612302 PE 612.302v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/09065

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE 606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/08809

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE 585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ24/8/06371

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

26-01-2016 JURI_DT(2016)575031 PE 575.031v02-00
JURI

 

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/00431

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστων κοινών προτύπων για την πολιτική δικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση – νομική βάση

21-12-2015 JURI_DT(2015)572853 PE 572.853v01-00
JURI

Emil RADEV

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/03329

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων

24-11-2015 JURI_DT(2015)571769 PE 571.769v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/03330

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Empfehlungen an die Kommission zu den Verhandlungen über die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP)

05-03-2015 JURI_DT(2015)551772 PE 551.772v01-00
JURI

Dietmar KÖSTER

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/02368

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της σχετικά με τις μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

06-02-2015 JURI_DT(2015)549150 PE 549.150v01-00
JURI

 

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/00431

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με ενδεχόμενη επέκταση της προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μη γεωργικά προϊόντα.

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE 546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο JURI/8/02042