Συναντήσεις με εθνικά κοινοβούλια

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ

Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να προβαίνουν σε απ' ευθείας διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια σε επίπεδο επιτροπών. Αυτός μπορεί να περιλαμβάνει συνεδριάσεις βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις αντίστοιχες επιτροπές για τη συζήτηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις συγκεκριμένες συνεδριάσεις.

18-10-2018 - Fundamental rights aspects of Roma inclusion and fighting anti-Gypsyism

LIBE 18-10-2018 - 10:33
ICM on the Fundamental rights aspects of Roma inclusion and fighting anti-Gypsyism

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs with the support of the Directorate for relations with National Parliaments organises an Interparliamentary Committee meeting (ICM) on "Fundamental rights aspects of Roma inclusion and fighting anti-Gypsyism". The meeting is scheduled for Thursday, 18 October 2018, from 14.30 to 18.00, in the European Parliament premises in Brussels.

The inter-parliamentary committee meeting aims to promote an exchange of views between European and national Parliamentarians on barriers to Roma inclusion and possibilities to overcome them. The meeting envisages the participation of the Council of Europe, the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), the United Nations Human Rights Office (OHCHR), as well as presentations from NGOs, bringing the global and the non-institutional perspective into the discussions.

Τοποθεσία : European Parliament, building József Antall, room JAN 4Q1