Αναζήτηση

Αναζήτηση

Αποτέλεσμα αναζήτησης : 5

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 36 - 178 - Σχέδιο έκθεσης Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636146 PE636.146v02-00
LIBE

Daniel DALTON

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 360 - 753 - Σχέδιο έκθεσης Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636147 PE636.147v02-00
LIBE

Daniel DALTON

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 179 - 359 - Σχέδιο έκθεσης Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636150 PE636.150v02-00
LIBE

Daniel DALTON

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ αναφορικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

21-01-2019 LIBE_PR(2019)633042 PE633.042v01-00
LIBE

Daniel DALTON

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 18-02-2019