Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών

2018/0103(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
LIBE

[S&D]

Επί της ουσίας

Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Σερβίας

2019/0807(CNS) * Διαδικασία διαβούλευσης
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

Επί της ουσίας

Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Ιρλανδία

2019/0806(CNS) * Διαδικασία διαβούλευσης
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

Επί της ουσίας

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: επιγραμμικό μητρώο γνησίων και πλαστών εγγράφων (FADO) και κατάργηση της κοινής δράσης του Συμβουλίου αριθ. 98/700/JHA

2018/0330B(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

Επί της ουσίας

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

2019/0060(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

Επί της ουσίας

Σύναψη της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μαυροβουνίου με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στο Μαυροβούνιο

2019/0043(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

Επί της ουσίας

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, και του παραρτήματος αυτής, καθώς και της απόφασης-πλαισίου 2009/905/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη διαπίστευση των παρόχων δικανικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου

2019/0013(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

Επί της ουσίας

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, και του παραρτήματος αυτής, και της απόφασης-πλαισίου 2009/905/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη διαπίστευση των παρόχων δικανικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου

2019/0012(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

Επί της ουσίας

Καθορισμός των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/xxx [ECRIS-TCN]

2019/0001(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
LIBE

Επί της ουσίας

Καθορισμός των προϋποθέσεων πρόσβασης στα άλλα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για τους σκοπούς του ETIAS και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1240, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2008, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1861

2019/0002(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
LIBE

Επί της ουσίας