Κατάλογος επιτροπώνΜόνιμες επιτροπές

Ειδικές επιτροπές

Πρώην ειδικές επιτροπές

EMIS Έγγραφα συνεδριάσεων
Μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία
(Οι εργασίες της ειδικής επιτροπής SURE ολοκληρώθηκαν στις 4 Απριλίου 2017)
PANA Έγγραφα συνεδριάσεων
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή
(Οι εργασίες της ειδικής επιτροπής SURE ολοκληρώθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου 2017)