Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/98 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δυνάμει της διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού και της σύμβασης περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού

2019/2756(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
PECH

Επί της ουσίας

Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2019-2024)

2019/0090(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
PECH

Επί της ουσίας

Σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024)

2019/0078(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
PECH

Επί της ουσίας

Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της

2019/0076(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
PECH

Επί της ουσίας

Έλεγχος της αλιείας

2018/0193(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
PECH

Επί της ουσίας

Απαγόρευση της αλιείας με παρασυρόμενα δίχτυα

2014/0138(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
PECH

Επί της ουσίας

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χιλής για τη διατήρηση των αποθεμάτων ξιφία στο Νοτιοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό

2010/0084(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
PECH

Επί της ουσίας

Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

2018/0356(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
PECH

Γνωμοδότηση

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα

2019/2028(BUD) Διαδικασία προϋπολογισμού
PECH

Chris DAVIES [Renew]

Γνωμοδότηση

Προσχώρηση των Νήσων Σολομώντος στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου

2019/0099(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
PECH

Γνωμοδότηση