Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019

25-11-2019 PETI_OJ(2019)12-02_1 PE643.016v01-00
PETI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

25-11-2019 PETI_OJ(2019)12-03_1 PE643.017v01-00
PETI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019

04-11-2019 PETI_OJ(2019)11-11_1 PE643.015v01-00
PETI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

26-09-2019 PETI_OJ(2019)10-02_1 PE641.304v01-00
PETI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

13-08-2019 PETI_OJ(2019)09-04_1 PE639.964v01-00
PETI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

08-07-2019 PETI_OJ(2019)07-10_1 PE639.696v01-00
PETI