Συναντήσεις με εθνικά κοινοβούλια


Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να προβαίνουν σε απ' ευθείας διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια σε επίπεδο επιτροπών. Αυτός μπορεί να περιλαμβάνει συνεδριάσεις βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις αντίστοιχες επιτροπές για τη συζήτηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις συγκεκριμένες συνεδριάσεις.

27-11-2018 - Empowering parliaments and enforcing citizens’ rights: interparliamentary meeting

PETI JURI 23-11-2018 - 09:42
European union flags and business relationships network in EU concept

The Committees on Legal Affairs and on Petitions will hold an Interparliamentary Committee Meeting on 27.11.18, to discuss the empowerment of parliaments and the enforcement of citizens’ rights in the implementation and application of EU law. The debates will focus on transposition, implementation and application of EU law - including from the national parliaments’ perspective - and on the role of complaints to ombudsmen and petitions to parliaments as instruments to detect breaches of EU law. (Διαβάστε τη συνέχεια)