Σχέδια ημερησίων διατάξεων

Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές οι επιτροπές συζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Ας σημειωθεί ότι οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 1 Απριλίου 2014 - Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Ημερομηνία : 01-04-2014

Στοιχεία αναφοράς :

REGI_OJ(2014)04-01_1 PE 532.329v01-00
REGI

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 - Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014

Ημερομηνία : 19-03-2014

Στοιχεία αναφοράς :

REGI_OJ(2014)03-19_1 PE 530.049v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/7/15251

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014 - Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014

Ημερομηνία : 11-02-2014

Στοιχεία αναφοράς :

REGI_OJ(2014)02-11_1 PE 528.113v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/7/15113

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013 - Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

Ημερομηνία : 27-11-2013

Στοιχεία αναφοράς :

REGI_OJ(2013)11-27_1 PE 524.487v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/7/14160

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 - Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

Ημερομηνία : 18-11-2013

Στοιχεία αναφοράς :

REGI_OJ(2013)11-18_1 PE 523.039v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/7/14530

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013 - Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013

Ημερομηνία : 07-11-2013

Στοιχεία αναφοράς :

REGI_OJ(2013)11-07_1 PE 522.881v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/7/14425

Έγγραφα :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 - Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013

Ημερομηνία : 14-10-2013

Στοιχεία αναφοράς :

REGI_OJ(2013)10-14_1 PE 521.495v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/7/14117

Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι «Η Ένωση προάγει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών». Για να γίνει αυτό, οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων χρησιμοποιούνται για να υποστηριχθεί μια αρκετά ανεπτυγμένη περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική, η οποία αλληλεπιδρά με άλλους τομείς πολιτικής, ιδίως τους τομείς της έρευνας, της ενέργειας και των μεταφορών, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της.
 
Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της διεξάγουν οικονομική πολιτική κατά τρόπο που συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Για να το κάνουμε αυτό, συνεργαζόμαστε στενά με την Προεδρία της Ένωσης, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και με συμβουλευτικούς φορείς της ΕΕ, όπως την Επιτροπή Περιφερειών, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και πολλούς άλλους περιφερειακούς και τοπικούς οργανισμούς.
 
Τα 50 τακτικά και 50 αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής εκπροσωπούν όλες τις πολιτικές ομάδες του ΕΚ, οι οποίες μέσω των συντονιστών τους συνεργάζονται με το προεδρείο της επιτροπής για την οργάνωση των δραστηριοτήτων μας.
 
Σε αυτό τον ιστότοπο μπορείτε να βρείτε λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις νομοθετικές και πολιτικές μας δραστηριότητες και να παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις μας διαδικτυακά, μέσω του EP Live.
 
Danuta Maria HÜBNER