Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
Next REGI meeting: 7 July 2014 (tbc)

The next constituent meeting of the Committee on Regional Development will take place most probably on Monday 7 July 2014.
 
Meeting room: tbc 

 
Αναλυτικά
 
 
Μη χάσετε:
 
Study on Economic, Social and Territorial situation of Ireland

This analysis provides an overview of Ireland's economic, political and administrative framework for EU Cohesion Policy, as well as its National Strategic
Reference Framework for the 2007-2013 period. The paper also gives an insight into Ireland's preparations for the implementation of the new Cohesion Policy for the 2014-2020 period.
The analysis has been prepared in the context of the Committee on Regional Development's delegation to Ireland in March 2014.

 
Αναλυτικά
 
Exchange of views with Johannes Hahn on EU Cohesion Policy

The Members of the REGI Committee will hold on Tuesday 1 April 2014 from 9:00 to 11:00 an Exchange of views with Johannes Hahn, Commissioner for Regional Policy, on the achievements of EU Cohesion Policy during the Seventh Legislature.
 
Meeting room: ASP 1G-3

 
Αναλυτικά
 
REGI votes on European Union Solidarity Fund - 19 March 2014

On 19 March 2014 from 17:00 to 17:30 the REGI Members will considerate and vote the agreement reached after interinstitutional negotiations on the European Union Solidarity Fund (EUSF).
 
Rapporteur: Rosa Estaràs Ferragut (EPP)
 
Procedure: 2013/0248(COD)
 
Meeting room: PHS 3C050

 
Αναλυτικά
 
 
Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής και ειδικότερα:
 
α)    το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και τα άλλα όργανα περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης,
 
β)    την εκτίμηση των επιπτώσεων των άλλων πολιτικών της Ένωσης στην οικονομική και κοινωνική συνοχή,
 
γ)    το συντονισμό των χρηματοδοτικών οργάνων διαρθρωτικής παρέμβασης της Ένωσης,
 
δ)    τις εξόχως απόκεντρες και νησιωτικές περιοχές καθώς και τη διασυνοριακή και τη διαπεριφερειακή συνεργασία,
 
ε)    τις σχέσεις με την Επιτροπή των Περιφερειών, με τις οργανώσεις διαπεριφερειακής συνεργασίας και με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.
Κατά τη συνεδρίαση της 14ης Δεκεμβρίου 2006, η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να περιλάβει την αστική διάσταση ως υπονοούμενη αρμοδιότητα της επιτροπής.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι «Η Ένωση προάγει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών». Για να γίνει αυτό, οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων χρησιμοποιούνται για να υποστηριχθεί μια αρκετά ανεπτυγμένη περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική, η οποία αλληλεπιδρά με άλλους τομείς πολιτικής, ιδίως τους τομείς της έρευνας, της ενέργειας και των μεταφορών, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της.
 
Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της διεξάγουν οικονομική πολιτική κατά τρόπο που συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Για να το κάνουμε αυτό, συνεργαζόμαστε στενά με την Προεδρία της Ένωσης, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και με συμβουλευτικούς φορείς της ΕΕ, όπως την Επιτροπή Περιφερειών, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και πολλούς άλλους περιφερειακούς και τοπικούς οργανισμούς.
 
Τα 50 τακτικά και 50 αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής εκπροσωπούν όλες τις πολιτικές ομάδες του ΕΚ, οι οποίες μέσω των συντονιστών τους συνεργάζονται με το προεδρείο της επιτροπής για την οργάνωση των δραστηριοτήτων μας.
 
Σε αυτό τον ιστότοπο μπορείτε να βρείτε λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις νομοθετικές και πολιτικές μας δραστηριότητες και να παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις μας διαδικτυακά, μέσω του EP Live.
 
Danuta Maria HÜBNER