Εκθέσεις


Όταν ένα σχέδιο έκθεσης υποβληθεί στην επιτροπή, τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τροπολογίες, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Στη συνέχεια, διεξάγεται συζήτηση και ψηφοφορία για τις τροπολογίες αυτές, στους κόλπους της επιτροπής. Αφού το σχέδιο έκθεσης τροπολογηθεί και εγκριθεί στην τελική ψηφοφορία, μετατρέπεται σε τελική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην ολομέλεια. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι τελικές εκθέσεις, μετά την ψηφοφορία στην επιτροπή.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλες τις διαθέσιμες εκθέσεις.

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2018

28-01-2020 A9-0016/2020 PE642.911v02-00
ECON

Κώστας ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον έλεγχο των εντολών

28-01-2020 A9-0015/2020 PE644.897v03-00
JURI

Lucy NETHSINGHA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του αντιπροέδρου του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

27-01-2020 A9-0010/2020 PE646.854v02-00
ECON

Irene TINAGLI

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

27-01-2020 A9-0011/2020 PE646.855v02-00
ECON

Irene TINAGLI

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

27-01-2020 A9-0009/2020 PE646.856v02-00
ECON

Irene TINAGLI

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

24-01-2020 A9-0008/2020 PE646.834v03-00
ECON

Irene TINAGLI