Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 - Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

15-06-2016 PECH_OJ(2016)06-15_1 PE 582.436v02-00
PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 30 Μαίου 2016 - Δευτέρα 30 Μαίου 2016

30-05-2016 EMPL_OJ(2016)05-30_1 PE 583.882v02-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Monday 30 May 2016 - Monday 30 May 2016

30-05-2016 AFCO_OJ(2016)05-30_1 PE 583.921v01-00
AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 30 Μαίου 2016 - Δευτέρα 30 Μαίου 2016

30-05-2016 SEDE_OJ(2016)05-30_1 PE 583.908v01-00
SEDE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 26 Μαίου 2016 - Πέμπτη 26 Μαίου 2016

26-05-2016 LIBE_OJ(2016)05-26_1 PE 583.890v02-00
LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Μαίου 2016 - Τετάρτη 25 Μαίου 2016

25-05-2016 REGI_OJ(2016)05-25_1 PE 582.420v01-00
REGI

  Írásbeli választ igénylő kérdés: - A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tiltott monetáris finanszírozásáról

24-05-2016 ECON_QZ(2016)582432 PE 582.432v01-00
ECON

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ECON/8/05445

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 24 Μαίου 2016 - Τρίτη 24 Μαίου 2016

24-05-2016 CJ21_OJ(2016)05-24_1 PE 582.266v02-00
FEMM EMPL