Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 - Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

14-12-2017 REGI_OJ(2017)12-14_1 PE 615.410v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 - Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

14-12-2017 AFCO_OJ(2017)12-14_1 PE 615.387v01-00
AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 - Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

14-12-2017 SEDE_OJ(2017)12-14_1 PE 615.347v01-00
SEDE

  PROYECTO DE OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º1071/2009 y el Reglamento (CE) n.º1072/2009 con el fin de adaptarlos a la evaluación del sector

13-12-2017 EMPL_PA(2017)615233 PE 615.233v01-00
EMPL

Verónica LOPE FONTAGNÉ

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 30-01-2018

  MINUTES - Monday 20 November 2017

13-12-2017 ENVI_PV(2017)11-20-1 PE 613.617v01-00
ENVI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ENVI/8/11394

  MINUTES - Monday 6 November 2017

13-12-2017 ITRE_PV(2017)11-06-1 PE 613.280v01-00
ITRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ITRE/8/11301

  NOTICE TO MEMBERS - Report on the IMCO delegation visit to the United States on 19 – 21 September 2017

13-12-2017 IMCO_CM(2017)615439 PE 615.439v01-00
IMCO

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο IMCO/8/09456

  MINUTES - Monday 4 December 2017

12-12-2017 BUDG_PV(2017)12-04-1 PE 615.239v01-00
BUDG

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο BUDG/8/11649

  DRAFT OPINION on the draft Council decision on the conclusion of a Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius

12-12-2017 BUDG_PA(2017)615369 PE 615.369v01-00
BUDG

Inese VAIDERE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 26-01-2018

  WORKING DOCUMENT on ECA Special Report 12/2017 (2016 Discharge): Implementing the Drinking Water Directive: water quality and access to it improved in Bulgaria, Hungary and Romania, but investment needs remain substantial

12-12-2017 CONT_DT(2017)615389 PE 615.389v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ