Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

12-11-2019 AFET_OJ(2019)11-18_1 PE643.169v01-00
AFET

 

  AMENDMENTS 1 - 72 - Draft report Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

12-11-2019 INTA_AM(2019)643174 PE643.174v01-00
INTA

Jan ZAHRADIL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

12-11-2019 EMPL_OJ(2019)11-12_1 PE643.079v02-00
EMPL

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 December 2019 - Thursday, 5 December 2019

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO

 

  REPORT on the request for waiver of the immunity of José Manuel Fernandes

12-11-2019 A9-0023/2019 PE641.081v03-00
JURI

Ibán GARCÍA DEL BLANCO

  Opinion on the activities of the European Ombudsman - annual report 2018

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

12-11-2019 AFCO_OJ(2019)11-12_1 PE643.092v01-00
AFCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

11-11-2019 AFET_OJ(2019)11-14_1 PE643.127v01-00
AFET

 

  DRAFT OPINION on the Annual Report on Competition Policy

11-11-2019 INTA_PA(2019)643140 PE643.140v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Banking Authority for the financial year 2018

11-11-2019 ECON_PA(2019)643104 PE643.104v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK