Σχέδια εκθέσεων


Οι επιτροπές μπορεί να κληθούν να εκπονήσουν εκθέσεις για νομοθετικά ή μη νομοθετικά κείμενα. Συνήθως, οι επιτροπές καλούνται να εκπονήσουν εκθέσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων τα οποία εμπίπτουν σε πεδίο πολιτικής της αρμοδιότητάς τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιτροπή μπορεί να εκπονήσει έκθεση με δική της πρωτοβουλία. Για κάθε έκθεση επιλέγεται μεταξύ των μελών της επιτροπής ένας εισηγητής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη της έκθεσης. Όταν ολοκληρωθεί το σχέδιο έκθεσης, υποβάλλεται προς συζήτηση σε συνεδρίαση της επιτροπής, της οποίας τα μέλη μπορούν να προτείνουν τροπολογίες, αν το επιθυμούν. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται τα σχέδια εκθέσεων, πριν τροπολογηθούν.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια εκθέσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας και την κατάργηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ

18-12-2018 TRAN_PR(2018)632060 PE 632.060v01-00
TRAN

Marita ULVSKOG

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-01-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης για την ίδρυση Κοινότητας Μεταφορών

05-12-2018 TRAN_PR(2018)628593 PE 628.593v01-00
TRAN

Karima DELLI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 16-01-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

13-11-2018 TRAN_PR(2018)630498 PE 630.498v01-00
TRAN

Karima DELLI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-12-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/14444

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

09-11-2018 TRAN_PR(2018)629544 PE 629.544v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 10-12-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/14442

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την κατάργηση της οδηγίας 2005/45/ΕΚ

29-10-2018 TRAN_PR(2018)628404 PE 628.404v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 30-11-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/13251

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές

25-10-2018 TRAN_PR(2018)629586 PE 629.586v01-00
TRAN

Claudia SCHMIDT

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 04-12-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/13188

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποίησης της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τη συνεργασία για την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας

22-10-2018 TRAN_PR(2018)629411 PE 629.411v01-00
TRAN

Theresa GRIFFIN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 26-11-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/08428

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ

15-10-2018 TRAN_PR(2018)628380 PE 628.380v01-00
TRAN

Deirdre CLUNE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 20-11-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/13147

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/96/EΚ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών

02-10-2018 TRAN_PR(2018)628414 PE 628.414v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-10-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/13190

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προθεσμία έναρξης εφαρμογής των ειδικών κανόνων για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης, το οποίο προσφέρει βελτιωμένες αεροδυναμικές επιδόσεις, ενεργειακή απόδοση και επιδόσεις ασφάλειας

26-09-2018 TRAN_PR(2018)626842 PE 626.842v01-00
TRAN

Karima DELLI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 20-11-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/13178