Σχέδια εκθέσεων


Οι επιτροπές μπορεί να κληθούν να εκπονήσουν εκθέσεις για νομοθετικά ή μη νομοθετικά κείμενα. Συνήθως, οι επιτροπές καλούνται να εκπονήσουν εκθέσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων τα οποία εμπίπτουν σε πεδίο πολιτικής της αρμοδιότητάς τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιτροπή μπορεί να εκπονήσει έκθεση με δική της πρωτοβουλία. Για κάθε έκθεση επιλέγεται μεταξύ των μελών της επιτροπής ένας εισηγητής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη της έκθεσης. Όταν ολοκληρωθεί το σχέδιο έκθεσης, υποβάλλεται προς συζήτηση σε συνεδρίαση της επιτροπής, της οποίας τα μέλη μπορούν να προτείνουν τροπολογίες, αν το επιθυμούν. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται τα σχέδια εκθέσεων, πριν τροπολογηθούν.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια εκθέσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on port reception facilities for the delivery of waste from ships, repealing Directive 2000/59/EC and amending Directive 2009/16/EC and Directive 2010/65/EU

18-06-2018 TRAN_PR(2018)620820 PE 620.820v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1073/2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services

15-06-2018 TRAN_PR(2018)623746 PE 623.746v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 06-09-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας

07-06-2018 TRAN_PR(2018)620898 PE 620.898v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-06-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου

15-05-2018 TRAN_PR(2018)621984 PE 621.984v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 13-06-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ώρα για δράση!

14-05-2018 TRAN_PR(2018)621006 PE 621.006v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-06-2018

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/106/ΕΟΚ σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών

21-03-2018 TRAN_PR(2018)619311 PE 619.311v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 16-05-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/11629

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618014 PE 618.014v02-00
TRAN

István UJHELYI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 16-03-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/11552

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση)

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618100 PE 618.100v01-00
TRAN

Bogusław LIBERADZKI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 27-03-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/11122

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα

26-01-2018 TRAN_PR(2018)606192 PE 606.192v01-00
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 16-03-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/08880

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής

08-01-2018 TRAN_PR(2018)615363 PE 615.363v03-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 20-02-2018

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/10069