Συναντήσεις με εθνικά κοινοβούλια


Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να προβαίνουν σε απ' ευθείας διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια σε επίπεδο επιτροπών. Αυτός μπορεί να περιλαμβάνει συνεδριάσεις βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις αντίστοιχες επιτροπές για τη συζήτηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις συγκεκριμένες συνεδριάσεις.

20-06-2018 - EU Investing in its Transport Networks beyond 2020

TRAN 02-07-2018 - 14:05
TEN-T networks

An exchange of views between Members and representatives from the National Parliaments will focus on experiences and best practices on the implementation of TEN-T projects, with particular attention to cross-border links, which include much European added value, as well as the outlook for the post-2020 period in the field of transport infrastructure investments. (Διαβάστε τη συνέχεια)

13-10-2015 - Ten-T including cross-border links

TRAN 22-10-2015 - 12:00
Poster

There will be an exchange of views between Members and representatives from the National Parliaments. The discussion will focus on experiences and best practices in the implementation and funding of Trans-European Transport Network (TEN-T) projects as well as cross-border links. (Διαβάστε τη συνέχεια)