Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Ιταλίας να διαπραγματευθεί και να συνάψει συμφωνία με την Ελβετία με την οποία να επιτρέπονται οι υπηρεσίες ενδομεταφορών κατά την εκτέλεση διεθνών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών.

2019/0108(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
TRAN

Επί της ουσίας

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Γερμανίας να τροποποιήσει τη διμερή συμφωνία οδικών μεταφορών με την Ελβετία με σκοπό να επιτραπούν οι υπηρεσίες ενδομεταφορών στο πλαίσιο διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών.

2019/0107(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
TRAN

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εγκατάσταση και τη λειτουργική χρήση συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών

2019/2651(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

Επί της ουσίας

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών

2019/0044(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
TRAN

Επί της ουσίας

Πιθανές παραβάσεις του κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων

2018/2960(RSP) Ψήφισμα επί επικαίρων θεμάτων, άρθρα 78, 81, 103, 108, 115
TRAN

Karima DELLI [Verts/ALE]

Επί της ουσίας

Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»

2018/0228(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN [PPE] Marian-Jean MARINESCU [PPE] Pavel TELIČKA [ALDE]

Επί της ουσίας

Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών

2018/0129(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
TRAN

Daniela AIUTO [EFDD]

Επί της ουσίας

Πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές εμπορευματικές μεταφορές

2018/0140(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
TRAN

Claudia SCHMIDT [PPE]

Επί της ουσίας

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας

2018/0155(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
TRAN

Επί της ουσίας

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών

2018/0147(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
TRAN

Επί της ουσίας