Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία chlormequat σε καλλιεργούμενα μανιτάρια

2019/2706(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
ENVI

Επί της ουσίας

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες μεθυλεστέρας του 2,5-διχλωροβενζοϊκού οξέος, mandipropamid (μανδιπροπαμίδη) και profoxydim (προφοξυδίμη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

2019/2705(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
ENVI

Επί της ουσίας

Κατ’εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα εφαρμοστέα συστήματα για την αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης των κιτ κιγκλιδωμάτων και περιφράξεων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δομικές κατασκευές με αποκλειστικό σκοπό την πρόληψη των πτώσεων και δεν υποβάλλονται σε κατακόρυφα φορτία από τη δομή

2019/2660(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
IMCO

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εγκατάσταση και τη λειτουργική χρήση συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών

2019/2651(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

Επί της ουσίας

Μεταφορά πιστώσεων INFO 01/2018 - Τμήμα III - Επιτροπή

2018/2242(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας

Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών

2018/0103(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
LIBE

[S&D]

Επί της ουσίας

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση)

2017/0332(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
ENVI

Christophe HANSEN [PPE]

Επί της ουσίας

Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 3/2017 - ΕΥΕΔ

2017/2267(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας

Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 8/2016 - Επιτροπή των Περιφερειών

2016/2287(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας

Μεταφορά πιστώσεων, προϋπολογισμός 2016 - Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ

2016/2207(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας