Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Commission Delegated Regulation (EU) supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on settlement discipline

2018/2725(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
ECON

Επί της ουσίας

Πρότυπα επιδόσεων των εκπομπών CO2 για νέα βαρέα οχήματα

2018/0143(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
ENVI

Claude TURMES [Verts/ALE]

Επί της ουσίας

Κανονισμός του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027

2018/0166(APP) Διαδικασία έγκρισης
BUDG

Επί της ουσίας

Διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών

2018/0129(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
TRAN

Επί της ουσίας

Πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές εμπορευματικές μεταφορές

2018/0140(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
TRAN

Επί της ουσίας

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον γενικό προϋπολογισμό 2018 - Παράταση της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία

2018/2072(BUD) Διαδικασία προϋπολογισμού
BUDG

Siegfried MUREŞAN [PPE]

Επί της ουσίας

Χρονικό περιθώριο εφαρμογής των ειδικών κανόνων σε ό,τι αφορά το μέγιστο μήκος στην περίπτωση θαλάμων οδήγησης που παρουσιάζουν βελτιωμένα αποτελέσματα ως προς την αεροδυναμική απόδοση, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και τις επιδόσεις ασφαλείας

2018/0130(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
TRAN

Επί της ουσίας

Μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

2018/0138(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
TRAN

Επί της ουσίας

Ενιαία ευρωπαϊκή ναυτιλιακή θυρίδα

2018/0139(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
TRAN

Επί της ουσίας

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με ορισμένες ενδείξεις στην επισήμανση του ελαιολάδου

2018/2709(DEA) Διαδικασίες σχετικά με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
AGRI

Επί της ουσίας