Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε υποθέσεις απάτης

2018/2006(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
CONT

Cătălin Sorin IVAN [S&D]

Επί της ουσίας

Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών

2017/0158(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
IMCO INTA

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Μεταφορά πιστώσεων DEC 01/2018 - Τμήμα III - Επιτροπή

2018/2016(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας

Μεταφορά πιστώσεων DEC 02/2018 - Τμήμα III - Επιτροπή

2018/2015(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας

Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος BE

2018/0801(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
CONT

Indrek TARAND [Verts/ALE]

Επί της ουσίας

Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση)

2017/0352(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
LIBE

Επί της ουσίας

Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις)

2017/0351(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
LIBE

Επί της ουσίας

Εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κολομβία και το Περού

2018/2010(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
INTA

Επί της ουσίας

Διττή ιδιότητα προϊόντων στην ενιαία αγορά

2018/2008(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
IMCO

Olga SEHNALOVÁ [S&D]

Επί της ουσίας, ενισχυμένη συνεργασία

Άμυνα στον κυβερνοχώρο

2018/2004(INI) Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
AFET

Urmas PAET [ALDE]

Επί της ουσίας