Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αφαίρεση της αρωματικής ύλης φουραν-2(5H)-όνης από τον ενωσιακό κατάλογο

2019/2708(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
ENVI

Επί της ουσίας

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 στον γενικό προϋπολογισμό - Ενίσχυση βασικών προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ: Ορίζων 2020 και Erasmus+

2019/2022(BUD) Διαδικασία προϋπολογισμού
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

Επί της ουσίας

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

2019/2707(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
ENVI

Επί της ουσίας

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Ιταλίας να διαπραγματευθεί και να συνάψει συμφωνία με την Ελβετία με την οποία να επιτρέπονται οι υπηρεσίες ενδομεταφορών κατά την εκτέλεση διεθνών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών.

2019/0108(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
TRAN

Επί της ουσίας

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Γερμανίας να τροποποιήσει τη διμερή συμφωνία οδικών μεταφορών με την Ελβετία με σκοπό να επιτραπούν οι υπηρεσίες ενδομεταφορών στο πλαίσιο διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών.

2019/0107(COD) ***| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  πρώτη ανάγνωση
TRAN

Επί της ουσίας

Προσχώρηση των Νήσων Σολομώντος στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου

2019/0099(NLE) Μη νομοθετικές διαδικασίες
INTA

Επί της ουσίας

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και της οδηγίας 2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον αφορά την αμυντική προσπάθεια στο πλαίσιο της Ένωσης

2019/0096(CNS) * Διαδικασία διαβούλευσης
ECON

Επί της ουσίας

Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες μεθυλεστέρας του 2,5-διχλωροβενζοϊκού οξέος, mandipropamid (μανδιπροπαμίδη) και profoxydim (προφοξυδίμη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

2019/2705(RPS) Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
ENVI

Επί της ουσίας

Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για να αντιμετωπιστούν οι συνεχιζόμενες προκλήσεις στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας και για την παράτηση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων

2018/2073(BUD) Διαδικασία προϋπολογισμού
BUDG

Επί της ουσίας

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 στον γενικό προϋπολογισμό του 2019 - Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2018

2019/2021(BUD) Διαδικασία προϋπολογισμού
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

Επί της ουσίας