Τρέχουσες εργασίες


Οι Τρέχουσες εργασίες μας επιτρέπουν να δούμε τις νομοθετικές διαδικασίες που βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της επεξεργασίας σε κάθε επιτροπή. Κάθε καταχώριση διευκρινίζει το είδος της διαδικασίας, το όνομα του εισηγητή, καθώς και το αν η επιτροπή έχει κληθεί να εκπονήσει έκθεση (ως αρμόδια επί της ουσίας) ή γνωμοδότηση. Κάθε καταχώριση περιλαμβάνει επίσης έναν σύνδεσμο προς το Νομοθετικό Παρατηρητήριο, όπου καταγράφονται λεπτομερώς η διαδικασία και όλα τα σχετικά έγγραφα. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της διαδικασίας σε επίπεδο επιτροπής, διεξάγεται η ψηφοφορία στην ολομέλεια και τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα.

Αναζήτηση

Μεταφορά πιστώσεων INFO 01/2018 - Τμήμα III - Επιτροπή

2018/2242(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας

Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 3/2017 - ΕΥΕΔ

2017/2267(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας

Η κατάσταση στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017)

2017/2131(INL) Διαδικασία νομοθετικής πρωτοβουλίας
LIBE

[Verts/ALE]

Επί της ουσίας

Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 8/2016 - Επιτροπή των Περιφερειών

2016/2287(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας

Μεταφορά πιστώσεων, προϋπολογισμός 2016 - Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ

2016/2207(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας

Κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων

2013/0013(COD) ***|| Συνήθης νομοθετική διαδικασία  δεύτερη ανάγνωση
TRAN

[GUE/NGL]

Επί της ουσίας

Κοινοποίηση σχετικά με την υποβολή οικοδομικού σχεδίου (επέκταση γραφείων) εκ μέρους του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

2016/2091(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας

Μεταφορά πιστώσεων, προϋπολογισμός 2015 - Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)

2015/2333(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας

Μεταφορά πιστώσεων προϋπολογισμού 2015 - Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ΑΑ)

2015/2314(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας

Ενοικίαση γραφείων για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα - ΕΥΕΔ

2015/2308(GBD) Δημοσιονομική διαχείριση: μεταφορές πιστώσεων
BUDG

Επί της ουσίας