Algus

 
Viimased pressiteated
Vaata kõiki  
BUDG 11-12-2014 - 12:51  

Some 6,000 workers made redundant in France, Greece, Italy and Poland should receive EU aid worth €35.5 million to help them find or create jobs, recommended the Budgets Committee on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 08-12-2014 - 19:05  

A provisional agreement on the European Union budget for 2015 and the means to settle this year’s most urgent unpaid bills was reached by negotiators for Parliament and the Council on Monday. The deal still needs to be endorsed both by the full Parliament and the Council. For payments, MEPs secured €4.8 billion more to pay bills for 2014-2015. For 2015, the negotiators agreed to a compromise of €145.3 billion in commitments and €141.2 billion in payments.

BUDG 20-11-2014 - 12:22  

The EU should provide aid worth €2.35 million to help find or create new jobs for workers made redundant by shipbuilders STX Finland Oy and the GAD abattoir in France, the Budgets Committee recommended on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 18-11-2014 - 00:21  

Parliament wants to reduce the growing pile of unpaid bills, while Council’s proposal, revealed on the very last day of the budget talks, only aggravates the payment crisis, said Budgets Committee MEPs after conciliation talks between member states and the Parliament broke down on Monday night. The Commission will now present a new draft budget.

Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1. liidu tulude ja kulude mitmeaastane finantsraamistik ning liidu omavahendite süsteem;
2. parlamendi eelarvealased õigused, s.o liidu eelarve ning institutsioonidevaheliste kokkulepete üle läbirääkimiste pidamine ja kokkulepete rakendamine selles valdkonnas;
3. parlamendi eelarvestus vastavalt kodukorras sätestatud menetlusele;
4. detsentraliseeritud asutuste eelarved;
5. Euroopa Investeerimispanga finantstegevus, mis ei ole Euroopa majanduse juhtimise osa;
6. Euroopa Arengufondi lisamine eelarvesse, ilma et see piiraks AKV-ELi partnerluslepingu eest vastutava komisjoni volitusi;
7. kõikide liidu õigusaktide finantsmõju ja kokkusobivus mitmeaastase finantsraamistikuga, ilma et see piiraks asjaomaste komisjonide volitusi;
8. jooksva eelarve täitmise jälgimine ja hindamine kodukorra artikli 95 lõikest 1 olenemata, assigneeringute ümberpaigutamine, ametikohtade loeteluga seotud menetlused, haldusassigneeringud ja olulise finantsmõjuga kinnisvaraprojektidega seotud arvamused;
9. finantsmäärus, välja arvatud küsimused, mis käsitlevad eelarve täitmist, haldamist ja kontrollimist.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Austatud külastaja!
 
Tere tulemast Euroopa Parlamendi (mis on üks kahest eelarvepädevast institutsioonist) eelarvekomisjoni veebilehele. 41 liikme ning sama arvu asendusliikmetega eelarvekomisjoni ülesanne on koos nõukoguga liidu eelarvet arutada, see läbi vaadata, seda muuta ja see vastu võtta.
 
ELi liikmesriikide parlamentide esmane ülesanne on õigusloome kõrval alati olnud maksude heakskiitmine. Euroopa Liit ei kogu praegu veel makse ning see on liikmesriikide õigus seni, kuni EL ei saa endale päris omavahendeid. Küll on Euroopa Liidul oma poliitika elluviimiseks ja institutsioonide nõuetekohase töö tagamiseks oma eelarve.
 
Kavatsen oma veendumustele tuginedes pühendada kogu energia ja kogemused ELi eelarve kujundamisele tõeliseks majanduskasvu ja tööhõivet soodustavaks vahendiks. Seetõttu tahan kasutada mitmeaastase finantsraamistiku vahekokkuvõtete tegemist võimalusena nõukoguga uuesti läbi rääkida. Meil seisab ees tähtis töö ka euroala eelarve, tõelise omavahendite süsteemi loomise ja pidevalt üleskerkiva täitmata kulukohustuste küsimuse lahendamisega. Eelarvekomisjon kavatseb teha kõik mis tema võimuses, et anda Euroopale uus hingamine ja uus tähendus.
 
Meeldivat tutvumist!
 
Jean Arthuis