Algus

 
Viimased uudised
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Tuesday, 4 November from 9.00 to 12.00 in the room 3C050 (Paul-Henri Spaak), Brussels.

   
 
Tähtsündmused
 
Vote on Draft Amending Budgets

At its meeting on 4 November the Committee on Budgets will proceed to an indicative vote on all pending Draft Amending Budgets (DABs) for the current year. As the adoption of these DABs is currently deadlocked at the Council, BUDG wishes to give a strong political signal to solve the outstanding problems for the current year before the Conciliation Committee for the 2015 EU Budget will convene on 6 November.

   
Hearing of Vice-President-designate of the Commission, Ms Kristalina Georgieva

On 2 October 2014 the Committee on Budgets (BUDG), together with the Committees on Budgetary Control (CONT) and on Legal Affairs (JURI) held a Joint Hearing of the Vice-President designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva.
 
The hearing began with an opening statement of the Commissioner-designate outlining the main priorities in her prospective portfolio and the initiatives she considered putting forward during her mandate. Following her introductory remarks, Ms Georgieva replied to questions from Members of the three Committees. Following the hearing, Coordinators met to evaluate the Commissioner-designate. Recordings of the hearing are available via the link below.

   
 
Viimased pressiteated
Vaata kõiki  
BUDG 13-10-2014 - 17:02  

Over 3,100 workers made redundant by Peugeot Citroën Automobiles (PSA) in France and crude steel producer Carsid SA Belgium are to get EU aid worth €13.5 million to help them to find or create new jobs. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid, approved by Budgets Committee MEPs on Monday, still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 07-10-2014 - 11:43  

Over a thousand former workers at firms producing metals in Communidad Valenciana (Spain) and cars around Genk (Belgium) should get EU aid to help them find new jobs, the Budgets Committee recommended on Tuesday. The proposed European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still needs to be approved by both Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 07-10-2014 - 11:31  

Figures detailing 2015 budget funding for the EU’s priority growth and jobs policies, education - including the EU's Erasmus+ student mobility programme - and its humanitarian and support work in war-stricken and neighbouring zones were approved by Budgets Committee MEPs on Tuesday. These figures will be put to a vote by Parliament as a whole at the October plenary session.

BUDG 30-09-2014 - 11:11  

Extra funds should be added to the EU’s 2015 budget for growth and jobs policies, education, including the EU's Erasmus+ student mobility programme, and EU humanitarian and support work in war-stricken zones, said the Budgets Committee in votes on Monday and Tuesday. It also recommended that the European Parliament as a whole should reverse cuts sought by the Council of Ministers in planned and actual expenses.

Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1. liidu tulude ja kulude mitmeaastane finantsraamistik ning liidu omavahendite süsteem;
2. parlamendi eelarvealased õigused, s.o liidu eelarve ning institutsioonidevaheliste kokkulepete üle läbirääkimiste pidamine ja kokkulepete rakendamine selles valdkonnas;
3. parlamendi eelarvestus vastavalt kodukorras sätestatud menetlusele;
4. detsentraliseeritud asutuste eelarved;
5. Euroopa Investeerimispanga finantstegevus, mis ei ole Euroopa majanduse juhtimise osa;
6. Euroopa Arengufondi lisamine eelarvesse, ilma et see piiraks AKV-ELi partnerluslepingu eest vastutava komisjoni volitusi;
7. kõikide liidu õigusaktide finantsmõju ja kokkusobivus mitmeaastase finantsraamistikuga, ilma et see piiraks asjaomaste komisjonide volitusi;
8. jooksva eelarve täitmise jälgimine ja hindamine kodukorra artikli 95 lõikest 1 olenemata, assigneeringute ümberpaigutamine, ametikohtade loeteluga seotud menetlused, haldusassigneeringud ja olulise finantsmõjuga kinnisvaraprojektidega seotud arvamused;
9. finantsmäärus, välja arvatud küsimused, mis käsitlevad eelarve täitmist, haldamist ja kontrollimist.
 
Järgmised ülekanded
 
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Austatud külastaja!
 
Tere tulemast Euroopa Parlamendi (mis on üks kahest eelarvepädevast institutsioonist) eelarvekomisjoni veebilehele. 41 liikme ning sama arvu asendusliikmetega eelarvekomisjoni ülesanne on koos nõukoguga liidu eelarvet arutada, see läbi vaadata, seda muuta ja see vastu võtta.
 
ELi liikmesriikide parlamentide esmane ülesanne on õigusloome kõrval alati olnud maksude heakskiitmine. Euroopa Liit ei kogu praegu veel makse ning see on liikmesriikide õigus seni, kuni EL ei saa endale päris omavahendeid. Küll on Euroopa Liidul oma poliitika elluviimiseks ja institutsioonide nõuetekohase töö tagamiseks oma eelarve.
 
Kavatsen oma veendumustele tuginedes pühendada kogu energia ja kogemused ELi eelarve kujundamisele tõeliseks majanduskasvu ja tööhõivet soodustavaks vahendiks. Seetõttu tahan kasutada mitmeaastase finantsraamistiku vahekokkuvõtete tegemist võimalusena nõukoguga uuesti läbi rääkida. Meil seisab ees tähtis töö ka euroala eelarve, tõelise omavahendite süsteemi loomise ja pidevalt üleskerkiva täitmata kulukohustuste küsimuse lahendamisega. Eelarvekomisjon kavatseb teha kõik mis tema võimuses, et anda Euroopale uus hingamine ja uus tähendus.
 
Meeldivat tutvumist!
 
Jean Arthuis