Algus

 
Viimased uudised
 
April - July 2014

► The next ECON Committee meetings :
  • 14 July 2014 pm, Strasbourg (tbc)
  • 22 July 2014 Brussels (tbc)
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Viimased pressiteated
Vaata kõiki  
ECON 01-04-2014 - 18:44  

Draft EU rules on key information small investors should be given before signing a contract were agreed by Parliament's negotiators and Council of Ministers representatives on Tuesday. Clear, comparable and complete information on investment products is to be provided in a mandatory, three-page A4 Key Information Document (KID). Parliament will put the agreed rules to a plenary vote in April.

Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1.    Euroopa Liidu majandus- ja rahanduspoliitika, majandus- ja rahaliidu ning Euroopa rahandus- ja finantssüsteemi toimimine (kaasa arvatud suhted pädevate institutsioonide või organisatsioonidega);
 
2.    kapitali ning maksete vaba liikumine (piiriülesed maksed, ühine makseala, maksebilanss, kapitali liikumise ning laenupoliitika, kolmandatest riikidest alguse saanud kapitali liikumise kontroll, meetmed liidu kapitali ekspordi edendamiseks);
 
3.    rahvusvaheline rahandus- ja finantssüsteemi (kaasa arvatud suhted rahandus- ja finantsinstitutsioonide ja -organisatsioonidega);
 
4.    konkurentsi ja riigiabi puudutavad eeskirjad;
 
5.    maksusätted;
 
6.    finantsteenuste järelevalvega seotud küsimused, institutsioonid ja turud, kaasa arvatud aruandlus, auditeerimine, raamatupidamiseeskirjad, ettevõtte juhtimine ning muud finantsteenuseid puudutavad äriühinguõiguse küsimused.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Euroopa Parlament on oluline Euroopa poliitiliste eesmärkide väljatöötaja ning majandus- ja rahanduskomisjon (ECON) täidab parlamendi töös võtmerolli. Majandus- ja rahanduskomisjoni vastusalasse kuuluvad sellised valdkonnad nagu ELi majandus- ja rahanduspoliitika, maksundus- ja konkurentsipoliitika, kapitali vaba liikumine ja finantsteenuste reguleerimine (pangad, kindlustus, pensionifondid, varade/fondide valitsemine, raamatupidamine, rahvusvahelised rahandus- ja finantssüsteemid jms). Kuna parlamendi põhitöö toimub komisjonides, tehakse suurem osa parlamentaarsest tööst neis tähtsates majandus- ja rahanduspoliitika valdkondades just selles komisjonis. Majandus- ja rahanduskomisjonil on seega praeguse majandus- ja finantskriisi ajal parlamendi töös keskne roll ning ta mõjutab oluliselt poliitilist tegevuskava ELis ja rahvusvahelisel tasandil.
 
Liidu rahapoliitikat, majandus- ja rahaliidu ning Euroopa rahasüsteemi toimimist arvestades on väga oluline, et Euroopa Keskpangal on aruandekohustus Euroopa Parlamendi ees, sest see on vastukaaluks keskpanga sõltumatusele.
 
Majandus- ja rahanduskomisjonil on võtmeroll ELi õigusaktide vastuvõtmisel, sest koos nõukoguga on parlament ELi kaasseadusandja enamikus ELi poliitikavaldkondades. ELi õigusaktidega määratakse tihtipeale kindlaks seadused ja õigusnormid liikmesriikides, eelkõige finantsteenuste ja pärast Lissaboni lepingu jõustumist ka majanduse juhtimise alal. See annab majandus- ja rahanduskomisjoni liikmetele võimaluse kujundada ELi õigust neis olulistes poliitikavaldkondades.