Algus

 
Viimased uudised
 
Meetings schedule

Next Committee meetings will take place
- on 19. January 2015, 15.00 - 18.30 (Brussels)
- on 20. January 2015, 9.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30 (Brussels)
 
 
 
 
 
 

   
 
Tähtsündmused
 
Trade marks negotiations to continue in January

 
Joint statement by the European Parliament negotiating team and the Italian Presidency of the Council with regards to the trade marks package
 
During the autumn of 2014 all three Institutions of the European Union have been working very hard to achieve without any undue delays an adoption of the Trade Marks package.
 
Despite the broad consensus on many aspects of the proposal the parties have considered that some additional time is needed in order to be able to arrive at a final conclusion on all essential elements of the package. Thus the co-legislators have decided jointly to postpone the final trilogue scheduled originally for December 16. The new date of this trilogue will be communicated shortly. This will also enable the co-legislators to ensure that the drafting of the final proposal is of the highest possible quality.
 
An agreement has already been reached on many issues, including notably the treatment of goods in transit and small consignments.
 
The negotiating team of the European Parliament would like to express its sincere appreciation to the Italian presidency for the remarkable progress that has been achieved in such short time on a technically complex dossier. The negotiating team considers that the compromise proposals put forward by Coreper constitute a very good foundation for reaching a final and complete agreement on the package in the first months of the next year. This would not have been possible without the considerable efforts of the Italian presidency.
 
The Presidency of the Council would like to thank the negotiating team of the European Parliament for its active commitment and cooperation on this complex proposal and to express its gratitude to the delegations in the Council for their constructive support in view of a final agreement by the two co-legislators.
 
 
On behalf of the negotiating team of the European Parliament
 
Cecilia Wikström
 
 
On behalf of the Presidency of the Council
 
Marco Peronaci
 
 

   
 
Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1.    liidu õiguse tõlgendamine, kohaldamine ja järelevalve, liidu õigusaktide kooskõla esmase õigusega, eriti õigusliku aluse valimine ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete järgimine;
 
2.    rahvusvahelise õiguse tõlgendamine ja kohaldamine, kui see mõjutab Euroopa Liitu;
 
3.    liidu parem õigusloome ja õiguse lihtsustamine;
 
4.    parlamendi õiguste ja eesõiguste kaitse, kaasa arvatud parlamendi osalemine Euroopa Liidu Kohtu menetlustes;
 
5.    liidu õigusaktid, mis puudutavad liikmesriikide õiguskorda, eelkõige järgmistes valdkondades:
 
a)    tsiviil- ja äriõigus,
 
b)    äriühinguõigus,
 
c)    intellektuaalomandiõigus,
 
d)    menetlusõigus;
 
6.    õigusalast koostööd ja halduskoostööd tsiviilasjades puudutavad meetmed;
 
7.    keskkonnaalane vastutus ja sanktsioonid keskkonnakuritegude korral;
 
8.    uue tehnoloogia eetilised küsimused, kohaldades asjaomaste komisjonidega kaasatud komisjonide menetlust;
 
9.    parlamendiliikmete põhimäärus ja Euroopa Liidu personalieeskirjad;
 
10.    eesõigused ja puutumatus ning parlamendiliikmete volituste kontrollimine;
 
11.    Euroopa Liidu Kohtu töökorraldus ja põhikiri;
 
12.    Siseturu Ühtlustamise Amet.
 
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tere tulemast õiguskomisjoni veebilehele!
 
 

Õiguskomisjon, kelle vastutusvaldkonda kuuluvad intellektuaalomandiga seotud küsimused, tegeleb parlamendi sellel ametiajal ELi kaubamärgi eeskirjade reformi, ärisaladuste ja autoriõiguse tuleviku teemaga, toetudes digitaalõiguste haldamise ja infoühiskonnas kohaldatava autoriõiguse valdkonnas varem tehtud tööle.
 
Äriühinguõiguse valdkonnas on õiguskomisjoni esmasteks prioriteetideks lõpetada töö uute maksejõuetuseeskirjadega ja vaadata läbi uus ühe osanikuga osaühinguid käsitlev ettepanek. Samas on õiguskomisjoni tähelepanu keskpunktis jätkuvalt kodanikud, perekonnad ja ettevõtted siseturul. Selles osas on kavas läbi vaadata rahvusvahelise eraõiguse normid, mis käsitlevad kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist abieluasjade ja vanemliku vastutusega (sh lapserööv) seotud kohtuasjades, ning väiksemate kohtuvaidluste menetluse ajakohastamist käsitlev ettepanek.
 
Õiguskomisjon aitab parlamendil kui institutsioonil kujundada välja põhjendatud arvamuse paljudes väga tehnilistes küsimustes, mis hõlmavad delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide kasutamise järelevalvet, liikmesriikide parlamentide seisukohtade nõuetekohast arvessevõtmist subsidiaarsuse mehhanismi alusel ning otsuste vastuvõtmist seoses parlamendi huvide kaitsega kohtus.
 
Ma loodan, et leiate käesolevalt veebilehelt kasulikku teavet ning tänan teid õiguskomisjoni vastu huvi tundmast!
 
Pavel Svoboda, esimees