Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul

29-06-2018 A8-0245/2018 PE 601.094v02-00
JURI

Axel VOSS

Dokumendid teemakaustas JURI/8/07947

PARANDUSED / ADDENDA
ERR01
  • ava PDF uues aknas
  • ava see Wordi dokument uues aknas
MUUDATUSED
001-086
087-091
092-096
097-101
102-105
106-111
112-117
118-119
120-123
124-125
126-127
128-129
130-130
131-136
137-145
146-152
153-161
162-165
166-169
170-178
179-186
187-193
194-203
204-208
209-214
215-224\r1
225-234
235-244
245-252

RAPORT soovitustega komisjonile sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete põhikirja kohta

27-06-2018 A8-0231/2018 PE 612.248v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumendid teemakaustas JURI/8/07988

RAPORT kolmemõõtmelise printimise ning sellega seotud probleemide kohta intellektuaalomandiõiguste ja tsiviilvastutuse valdkonnas

26-06-2018 A8-0223/2018 PE 618.019v03-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumendid teemakaustas JURI/8/09065

PARANDUSED / ADDENDA
ERR01
  • ava PDF uues aknas
  • ava see Wordi dokument uues aknas

RAPORT ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta 2016. aastal

04-06-2018 A8-0197/2018 PE 617.980v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumendid teemakaustas JURI/8/11749

PARANDUSED / ADDENDA
ERR01
  • ava PDF uues aknas
  • ava see Wordi dokument uues aknas
MUUDATUSED
001-003

RAPORT paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamise ja rakendamise kohta

15-05-2018 A8-0170/2018 PE 615.497v04-00
AFCO JURI

Pavel SVOBODA, Richard CORBETT

Dokumendid teemakaustas CJ22/8/05637

RAPORT 2017. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabeli kohta

03-05-2018 A8-0161/2018 PE 616.858v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

Dokumendid teemakaustas JURI/8/11955

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat (kodifitseeritud tekst)

30-04-2018 A8-0154/2018 PE 618.089v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Dokumendid teemakaustas JURI/8/11188

PARANDUSED / ADDENDA
ERR01
  • ava PDF uues aknas
  • ava see Wordi dokument uues aknas