Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

MUUDATUSED

RAPORT Eleftherios Synadinose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

02-04-2019 A8-0184/2019 PE 634.551v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

RAPORT Lampros Fountoulise puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

02-04-2019 A8-0183/2019 PE 634.552v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

RAPORT Georgios Epitideiose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

02-04-2019 A8-0185/2019 PE 634.554v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

RAPORT Jørn Dohrmanni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

21-03-2019 A8-0178/2019 PE 632.848v02-00
JURI

Evelyn REGNER

RAPORT Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

06-03-2019 A8-0167/2019 PE 630.743v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

RAPORT Dominique Bilde’i puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

06-03-2019 A8-0166/2019 PE 630.744v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

RAPORT Monika Hohlmeieri puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

06-03-2019 A8-0165/2019 PE 634.546v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Dokumendid teemakaustas CJ03/8/13979