Liikmed

 

Liikmed

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Esimees Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis Hispaania Partido Socialista Obrero Español
 
Kinga GÁL Aseesimees Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Ungari Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Sophia in 't VELD Aseesimees Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon Madalmaad Democraten 66
 
Salvatore IACOLINO Aseesimees Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Itaalia Forza Italia
 
Kinga GÖNCZ Aseesimees Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis Ungari Magyar Szocialista Párt
 
Jan Philipp ALBRECHT Liige Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon Saksamaa Bündnis 90/Die Grünen
 
Sonia ALFANO Liige Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon Itaalia Italia dei Valori - Lista Di Pietro
 
Roberta ANGELILLI Liige Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Itaalia Nuovo Centrodestra
 
Gerard BATTEN Liige Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon Ühendkuningriik United Kingdom Independence Party
 
Edit BAUER Liige Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Slovakkia Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja
 
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon (LIBE) vastutab suurema osa õigusaktide ja demokraatliku kontrolli eest meetmete võtmisel Euroopa Liidu ümberkujundamiseks seoses vabadusel, õigusel ja turvalisusel rajaneva alaga (ELi lepingu artikkel 3). Need meetmed on tihedalt seotud põhiõiguste harta rakendamisega ELi territooriumil ja Euroopa kodakondsuse tugevdamisega. 
 
Euroopa Liit jagab nendes valdkondades tegutsemisel kohustusi liikmesriikide, nende parlamentide, kohtusüsteemide ning kodanikuühiskonnaga. Seega võiks Lissaboni lepingu kohaselt kujuneda vabadusel, õigusel ja turvalisusel rajanevast alast Euroopa Liidu uue õigusliku korra peamine element, samal ajal austataks aga täiel määral liikmesriikide erinevaid õigussüsteeme (ELi toimimise lepingu artikkel 67).
 
Nende eesmärkide saavutamiseks võeti vastu mitmeaastane strateegia (nn Stockholmi programm ajavahemikuks 2010–2014). Selles määrati kindlaks mitmed strateegilised õigusloome ja konkreetsed poliitilised eesmärgid, mille puhul oli eelkõige, kuid mitte üksnes, tegemist selliste valdkondadega nagu kodakondsus, läbipaistvus, andmekaitse, diskrimineerimise vastu võitlemine, liikumisvabaduse tagamine, piirikontroll, ränne, varjupaigapoliitika, õigusalane ja politseikoostöö.
 
Eesmärkide paremaks saavutamiseks sellistes tundlikes valdkondades on eelkõige oluline ELi institutsioonide, liikmesriikide ja Euroopa kodanike vastastikune usaldus. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon teeb omalt poolt kõik võimaliku, et panna alus viljakale dialoogile kõikide olulisemate osalejatega, et saavutada täielikult lepingutes ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas püstitatud eesmärgid.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR