Liikmed

 

Liikmed

Claude MORAES Esimees Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis Ühendkuningriik Labour Party
 
Kinga GÁL Aseesimees Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Ungari Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Iliana IOTOVA Aseesimees Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis Bulgaaria Bulgarian Socialist Party
 
Jan Philipp ALBRECHT Aseesimees Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon Saksamaa Bündnis 90/Die Grünen
 
Barbara KUDRYCKA Aseesimees Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Poola Platforma Obywatelska
 
Martina ANDERSON Liige Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon Ühendkuningriik Sinn Fein
 
Gerard BATTEN Liige Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon Ühendkuningriik United Kingdom Independence Party
 
Heinz K. BECKER Liige Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Austria Österreichische Volkspartei
 
Malin BJÖRK Liige Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon Rootsi Vänsterpartiet
 
Michał BONI Liige Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Poola Platforma Obywatelska
 
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade (LIBE) komisjoni esimehena on mul heameel esitleda teile meie veebilehte.
 
LIBE-komisjoni vastutusalas on valdav osa justiits- ja siseküsimuste poliitika õigusaktidest ja demokraatlik järelevalve selles valdkonnas. Seejuures tagab komisjon, et ELis järgitakse täielikult põhiõiguste hartat, Euroopa inimõiguste konventsiooni ning tugevdatakse Euroopa kodakondsust.
 
Meie komisjon on oma igapäevatöös seotud Euroopa Komisjoni (esindab Euroopa huve) ja ministrite nõukoguga (esindab 28 liikmesriigi valitsusi ja riiklikke huve) ning teeb tihedat koostööd riikide parlamentidega. Pidevalt vahetatakse teavet ka kohtusüsteemi, õiguskaitseasutuste, akadeemiliste ringkondade ja kodanikuühiskonna esindajatega.
 
Austades täiel määral riikide õiguskorda, on justiits- ja siseküsimuste poliitika eesmärgiks tegeleda Euroopa tasandil selliste ühist huvi pakkuvate küsimustega nagu võitlus rahvusvahelise kuritegevuse ja terrorismi vastu, põhiõiguste kaitse, andmekaitse ja eraelu puutumatuse tagamine digitaalajastul, võitlus diskrimineerimisega rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse, veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel.
 
LIBE-komisjon annab endast parima, et jätkata viljakat dialoogi kõigi huvitatud osapoolte ja eelkõige kodanikega.