Algus

 
Viimased uudised
 
The next SEDE meeting

will take place on 7 July 2014 (constituent meeting).
  
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent 5 working days before the start of the meeting to sede-secretariat@europarl.europa.eu
 
 

   
 
Tähtsündmused
 
Building maritime capacity in the Horn of Africa

On 1 April 2014 the Subcommittee exchanged views with Etienne de Poncins, Head of the EUCAP Nestor mission, and Gilles Janvier, acting EU Civilian Operations Commander, on regional maritime capacity building in the Horn of Africa.
 
 

 
Lisateave
 
Next steps in strengthening the European defence industry

On 1 April 2014 the Subcommittee debated the next steps in strengthening the European defence industry with Slawomir Tokarski, Head of Unit, Defence, Aeronautic and Maritime industries, DG Enterprise and Industry.
 
 

 
Lisateave
 
 
Esitlus ja pädevused
 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon on väliskomisjoni allkomisjon. Selle vastutusala on toodud väliskomisjoni vastutusala kirjelduse esimeses lõigus:
 
"Komisjoni vastutusalasse kuuluvad: ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika (EJKP). Nendes küsimustes abistab komisjoni julgeoleku ja kaitse allkomisjon."
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

„Alates loomisest 1999. aastal on ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika võimaldanud Euroopa Liidul tõendada oma võimet maailmas tõhusalt ja tulemuslikult tegutseda. Euroopa Liit on läbi viinud üle kahekümne tsiviil- ja sõjalise missiooni, mis aitasid kaasa stabiilsusele ja rahu säilitamisele Balkani poolsaarel, Lõuna-Kaukaasias, Aafrikas, Lähis-Idas ja Aasias.
 
Kuid selleks, et ELi poliitikasuund oleks täielikult legitiimne, st et liikmesriikide kodanikud seda mõistaks, aktsepteeriks ja isegi nõuaks, peab otsustamisse kaasatud olema Euroopa Parlament.
 
Seetõttu leian, et julgeoleku ja kaitse allkomisjoni ülesanne on käsitleda julgeoleku- ja kaitsepoliitika arengut, võttes arvesse institutsioonilisi, võimekuse ja operatiivsuse alaseid aspekte, ning tagada, et julgeoleku- ja kaitseküsimused ei jääks üksnes ekspertide arutada, vaid kajastaksid ka ELi kodanike tõstatatud probleeme.”
 
Arnaud Danjean