Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/2031, kehtestades prioriteetsete taimekahjustajate loetelu

2019/2777(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
AGRI

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses maismaaloomade pidamise ettevõtteid ja haudejaamu ning teatavate peetavate maismaaloomade ja haudemunade jälgitavust käsitlevate eeskirjadega

2019/2764(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
AGRI

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Eeskirjade kehtestamine, et toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad)

2018/0216(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
AGRI

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire

2018/0217(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
AGRI

vastutav komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, määrust (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta, määrust (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks ning määrust (EL) nr 229/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks

2018/0218(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
AGRI

vastutav komisjon

Määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamine 2016. kalendriaastaks

2016/0086(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
AGRI

vastutav komisjon

Kloonloomadest saadud toidu turulelaskmine

2013/0434(APP) Nõusolekumenetlus
AGRI

vastutav komisjon

Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 546/2011 taimekaitsevahendite mesilastele avalduva mõju hindamise osas

2019/2776(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
AGRI

nõuandev komisjon, tõhustatud koostöö

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Komisjon

2019/2055(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
AGRI

nõuandev komisjon

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Parlament

2019/2056(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
AGRI

nõuandev komisjon