Algus

 
Viimased uudised
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Tuesday, 7 October from 10:00 to 12:30 in room A1G-3 (Altiero Spinelli), Brussels.

   
 
Tähtsündmused
 
Hearing of Vice-President-designate of the Commission, Ms Kristalina Georgieva

The Committee on Budgets, together with the Committees on Budgetary Control (CONT) and on Legal Affairs (JURI), will hold a joint hearing of the Vice-President-designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva, as part of the procedure for the election of the new Commission. The hearing is scheduled to take place on Thursday, 2 October from 13.30 to 16.30. It will be broadcast live on the internet here.

   
 
Viimased pressiteated
Vaata kõiki  
BUDG 30-09-2014 - 11:11  

Extra funds should be added to the EU’s 2015 budget for growth and jobs policies, education, including the EU's Erasmus+ student mobility programme, and EU humanitarian and support work in war-stricken zones, said the Budgets Committee in votes on Monday and Tuesday. It also recommended that the European Parliament as a whole should reverse cuts sought by the Council of Ministers in planned and actual expenses.

BUDG 11-09-2014 - 10:11  

Redundant workers in the building industry in two Dutch regions, at a Greek bakery, and at a steel producer in Romania would receive European Globalisation Adjustment Fund aid to help them find new jobs under plans approved by the Parliament's Budgets Committee on Thursday. The aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 11-09-2014 - 10:07  

Redundant workers in wood product manufacturing in Castilla y León and in the food and beverage services industry in Aragón could get a total of €1.66 million in European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid to help them find new jobs under plans approved by the Parliament's Budgets Committee on Thursday. The aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1. liidu tulude ja kulude mitmeaastane finantsraamistik ning liidu omavahendite süsteem;
2. parlamendi eelarvealased õigused, s.o liidu eelarve ning institutsioonidevaheliste kokkulepete üle läbirääkimiste pidamine ja kokkulepete rakendamine selles valdkonnas;
3. parlamendi eelarvestus vastavalt kodukorras sätestatud menetlusele;
4. detsentraliseeritud asutuste eelarved;
5. Euroopa Investeerimispanga finantstegevus, mis ei ole Euroopa majanduse juhtimise osa;
6. Euroopa Arengufondi lisamine eelarvesse, ilma et see piiraks AKV-ELi partnerluslepingu eest vastutava komisjoni volitusi;
7. kõikide liidu õigusaktide finantsmõju ja kokkusobivus mitmeaastase finantsraamistikuga, ilma et see piiraks asjaomaste komisjonide volitusi;
8. jooksva eelarve täitmise jälgimine ja hindamine kodukorra artikli 95 lõikest 1 olenemata, assigneeringute ümberpaigutamine, ametikohtade loeteluga seotud menetlused, haldusassigneeringud ja olulise finantsmõjuga kinnisvaraprojektidega seotud arvamused;
9. finantsmäärus, välja arvatud küsimused, mis käsitlevad eelarve täitmist, haldamist ja kontrollimist.
 
Tänased ülekanded
 
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Austatud külastaja!
 
Tere tulemast Euroopa Parlamendi (mis on üks kahest eelarvepädevast institutsioonist) eelarvekomisjoni veebilehele. 41 liikme ning sama arvu asendusliikmetega eelarvekomisjoni ülesanne on koos nõukoguga liidu eelarvet arutada, see läbi vaadata, seda muuta ja see vastu võtta.
 
ELi liikmesriikide parlamentide esmane ülesanne on õigusloome kõrval alati olnud maksude heakskiitmine. Euroopa Liit ei kogu praegu veel makse ning see on liikmesriikide õigus seni, kuni EL ei saa endale päris omavahendeid. Küll on Euroopa Liidul oma poliitika elluviimiseks ja institutsioonide nõuetekohase töö tagamiseks oma eelarve.
 
Kavatsen oma veendumustele tuginedes pühendada kogu energia ja kogemused ELi eelarve kujundamisele tõeliseks majanduskasvu ja tööhõivet soodustavaks vahendiks. Seetõttu tahan kasutada mitmeaastase finantsraamistiku vahekokkuvõtete tegemist võimalusena nõukoguga uuesti läbi rääkida. Meil seisab ees tähtis töö ka euroala eelarve, tõelise omavahendite süsteemi loomise ja pidevalt üleskerkiva täitmata kulukohustuste küsimuse lahendamisega. Eelarvekomisjon kavatseb teha kõik mis tema võimuses, et anda Euroopale uus hingamine ja uus tähendus.
 
Meeldivat tutvumist!
 
Jean Arthuis