Algus

 
Viimased uudised
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meetings will be held on:
 
► Monday 7 July 2014
 
► Thursday 10 July 2014
 

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Tähtsündmused
 
Study - EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration.
 
In this regard, it describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs (under central direct management) in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency of the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration.

   
Public hearing on "Lisbon Strategy: budget implementation and results"

The Lisbon Strategy which aimed at making the European Union "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world ", was the main European Union Strategy from 2000 to 2010.
 
Its objectives of growth and employment are now pursued by the Europe 2020 Strategy.
 
On 7 April 2014, from 15.30 to 18.30, the European Parliament’s Committee on Budgetary Control will organise a hearing on the budget implementation and results of the Lisbon Strategy.
 
The Commission, academics and the European Court of Auditors will exchange views with the Committee and attempt "to evaluate success and understand failure".
 
Rapporteur: Ingeborg Grässle (EPP)

   
 
Viimased pressiteated
Vaata kõiki  
CONT LIBE 20-03-2014 - 11:12  

Rules on prosecuting and punishing fraud against the EU budget were voted by the Budgetary Control and Civil Liberties committees on Thursday. In amendments to a draft anti-fraud law, MEPs clearly defined the offences for which member states would have to introduce criminal penalties, such as fraud, passive and active corruption, money laundering or dishonest bidding for public procurement contracts. Fraud costs the EU budget an estimated €600 million each year.

CONT 17-03-2014 - 16:51  

The European Commission’s management of EU funds in 2012 won the Budgetary Control Committee’s “budget discharge” seal of approval on Tuesday. Yet MEPs expressed reservations about the high error rate in agriculture and regional policy spending at national level. In separate votes, discharges to the Council and the Riga-based electronic communications regulatory body BEREC were postponed.

Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1.    liidu ja Euroopa Arengufondi eelarve täitmise kontroll ja parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsused, kaasa arvatud institutsioonisisesed heakskiidu andmise menetlused ning kõik selliste otsuste kaas- või rakendusmeetmed;
 
2.    liidu, selle institutsioonide ja liidu rahastatavate organite kontode ja bilansside sulgemine, aruandlus ning auditeerimine, kaasa arvatud ülekantavate vahendite kindlaksmääramine ja saldode kinnitamine;
 
3.    Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontroll;
 
4.    liidu eri rahastamisvormide tõhususe seire liidu poliitika rakendamisel, kaasates sellesse eelarvekontrollikomisjoni taotlusel erikomisjonid ja tehes eelarvekontrollikomisjoni taotlusel nendega koostööd kontrollikoja eriaruannete läbivaatamisel;
 
5.    suhtlemine Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF), liidu eelarve täitmisel esinevate pettuste ja eeskirjade eiramise juhtumite uurimine, meetmed selliste juhtumite vältimiseks ja nende eest karistamiseks, liidu finantshuvide range kaitse ning Euroopa Prokuratuuri asjakohased meetmed selles valdkonnas;
 
6.    suhted kontrollikojaga, selle liikmete ametissenimetamine ja kontrollikoja aruannete läbivaatamine;
 
7.    finantsmäärus eelarve täitmist, juhtimist ja kontrolli puudutavates küsimustes.
 
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Tere tulemast eelarvekontrollikomisjoni (CONT) veebisaidile! Meie veebisaidi eesmärk on anda kodanikele võimalus meie töö jälgimiseks.
 
Eelarvekontrollikomisjon teostab järelevalvet selle üle, kuidas ELi eelarvet kulutatakse, kui hästi täidetakse eesmärke ning kas programmidest saadav kasu on neile tehtavate kulutustega vastavuses, ja tagab, et Euroopa maksumaksja raha kulutatakse tõhusalt, tulemuslikult ning kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Sellega seoses tugineb komisjon suuresti Euroopa Kontrollikojale ja annab kontrollikoja auditi tulemuste põhjal soovitusi täiustamiseks, et tagada usaldusväärne finantsjuhtimine.
 
Lisaks sellele teeb eelarvekontrollikomisjon koostööd Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF), et tõhustada ELi eelarvega seotud pettuse ja korruptsiooni vastast võitlust.
 
Eelarvekontrollikomisjoni peamine kasutatav vahend eelarve täitmisele on heakskiidu andmise menetlus. Selle menetluse käigus kontrollib eelarvekontrollikomisjon ELi eelarve täitmist kõigi osalejate poolt, kelleks on muu hulgas komisjon, parlament ning muud institutsioonid ja asutused.
 
Kui olete huvitatud sellest, kuidas me teooriat rakendame, soovitan lugeda meie raporteid. Sellel veebisaidil võite vaadata ka meie koosolekute otseülekandeid ja tutvuda linkidega, mis peaks andma parema ettekujutuse eelarvekontrollikomisjoni tööst.
 
Küsimuste korral võtke palun meiega ühendust.
 
 
Michael Theurer