Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Leo Brincat kontrollikoja liikmeks

08-09-2016 A8-0257/2016 PE 583.924v02-00
CONT

Igor ŠOLTES

Dokumendid teemakaustas CONT/8/06547

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Lazaros Stavrou Lazarou kontrollikoja liikmeks

08-09-2016 A8-0258/2016 PE 585.438v02-00
CONT

Igor ŠOLTES

Dokumendid teemakaustas CONT/8/06657

RAPORT ettepaneku kohta nimetada João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo kontrollikoja liikmeks

08-09-2016 A8-0259/2016 PE 587.475v02-00
CONT

Igor ŠOLTES

Dokumendid teemakaustas CONT/8/07041

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) järelevalvekomitee sekretariaadi osas

27-05-2016 A8-0188/2016 PE 580.677v03-00
CONT

Ingeborg GRÄSSLE

Dokumendid teemakaustas CONT/8/05965

MUUDATUSED
001-001
002-002

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Rimantas Šadžius kontrollikoja liikmeks

25-05-2016 A8-0183/2016 PE 582.052v03-00
CONT

Bart STAES

Dokumendid teemakaustas CONT/8/06106

RAPORT Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

13-04-2016 A8-0140/2016 PE 569.795v02-00
CONT

Martina DLABAJOVÁ

Dokumendid teemakaustas CONT/8/04002

MUUDATUSED
001-007
008-011
012-022
023-033
034-044
045-048
049-055
056-058

RAPORT Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

12-04-2016 A8-0133/2016 PE 569.744v02-00
CONT

Derek VAUGHAN

Dokumendid teemakaustas CONT/8/04227

RAPORT Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

12-04-2016 A8-0134/2016 PE 569.762v02-00
CONT

Derek VAUGHAN

Dokumendid teemakaustas CONT/8/04176

RAPORT 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

12-04-2016 A8-0137/2016 PE 571.494v02-00
CONT

Claudia SCHMIDT

Dokumendid teemakaustas CONT/8/04256

MUUDATUSED
001-001
002-007
008-009

RAPORT Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus

12-04-2016 A8-0136/2016 PE 571.508v03-00
CONT

Ryszard CZARNECKI

Dokumendid teemakaustas CONT/8/04164

MUUDATUSED
001-001
002-006
007-007
008-008