Raportid

Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

RAPORT Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament

Kuupäev :24-03-2014

Viide :

A7-0246/2014 PE 521.588v03-00
CONT

Cătălin Sorin IVAN

Dokumendid teemakaustas CONT/7/13896

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

RAPORT Euroopa Politseikolledži 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

Kuupäev :24-03-2014

Viide :

A7-0240/2014 PE 521.647v02-00
CONT

Petri SARVAMAA

Dokumendid teemakaustas CONT/7/14197

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

RAPORT komisjoni 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta

Kuupäev :21-03-2014

Viide :

A7-0222/2014 PE 521.628v02-00
CONT

Markus PIEPER

Dokumendid teemakaustas CONT/7/14288

MUUDATUSED

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

RAPORT Euroopa Lennundusohutusameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

Kuupäev :21-03-2014

Viide :

A7-0221/2014 PE 521.649v02-00
CONT

Petri SARVAMAA

Dokumendid teemakaustas CONT/7/13888

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

RAPORT Euroopa Pangandusjärelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

Kuupäev :21-03-2014

Viide :

A7-0220/2014 PE 521.650v02-00
CONT

Petri SARVAMAA

Dokumendid teemakaustas CONT/7/14214

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

RAPORT Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

Kuupäev :21-03-2014

Viide :

A7-0224/2014 PE 521.651v02-00
CONT

Petri SARVAMAA

Dokumendid teemakaustas CONT/7/13892

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

RAPORT Euroopa Kemikaaliameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

Kuupäev :21-03-2014

Viide :

A7-0229/2014 PE 521.652v02-00
CONT

Petri SARVAMAA

Dokumendid teemakaustas CONT/7/14206

MUUDATUSED

Dokumendid :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

RAPORT Euroopa Keskkonnaameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

Kuupäev :21-03-2014

Viide :

A7-0235/2014 PE 521.655v02-00
CONT

Petri SARVAMAA

Dokumendid teemakaustas CONT/7/13874

Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Tere tulemast eelarvekontrollikomisjoni (CONT) veebisaidile! Meie veebisaidi eesmärk on anda kodanikele võimalus meie töö jälgimiseks.
 
Eelarvekontrollikomisjon teostab järelevalvet selle üle, kuidas ELi eelarvet kulutatakse, kui hästi täidetakse eesmärke ning kas programmidest saadav kasu on neile tehtavate kulutustega vastavuses, ja tagab, et Euroopa maksumaksja raha kulutatakse tõhusalt, tulemuslikult ning kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Sellega seoses tugineb komisjon suuresti Euroopa Kontrollikojale ja annab kontrollikoja auditi tulemuste põhjal soovitusi täiustamiseks, et tagada usaldusväärne finantsjuhtimine.
 
Lisaks sellele teeb eelarvekontrollikomisjon koostööd Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF), et tõhustada ELi eelarvega seotud pettuse ja korruptsiooni vastast võitlust.
 
Eelarvekontrollikomisjoni peamine kasutatav vahend eelarve täitmisele on heakskiidu andmise menetlus. Selle menetluse käigus kontrollib eelarvekontrollikomisjon ELi eelarve täitmist kõigi osalejate poolt, kelleks on muu hulgas komisjon, parlament ning muud institutsioonid ja asutused.
 
Kui olete huvitatud sellest, kuidas me teooriat rakendame, soovitan lugeda meie raporteid. Sellel veebisaidil võite vaadata ka meie koosolekute otseülekandeid ja tutvuda linkidega, mis peaks andma parema ettekujutuse eelarvekontrollikomisjoni tööst.
 
Küsimuste korral võtke palun meiega ühendust.
 
 
Michael Theurer