Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

RAPORT teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi kulutasuvuse kohta

10-05-2017 A8-0194/2017 PE 597.439v03-00
CONT

Martina DLABAJOVÁ, Inés AYALA SENDER

Dokumendid teemakaustas CONT/8/05051

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Ildikó Gáll-Pelcz kontrollikoja liikmeks

19-04-2017 A8-0166/2017 PE 602.806v02-00
CONT

Indrek TARAND

Dokumendid teemakaustas CONT/8/09469

RAPORT Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva 2015. aasta aruande kohta

06-04-2017 A8-0159/2017 PE 589.172v07-00
CONT

Julia PITERA

Dokumendid teemakaustas CONT/8/06688

MUUDATUSED
001-002
003-004
005-008
009-010
011-011
012-015

RAPORT Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruande (2015) kohta

05-04-2017 A8-0161/2017 PE 587.516v02-00
CONT

Nedzhmi ALI

Dokumendid teemakaustas CONT/8/06693

MUUDATUSED
001-001

RAPORT komisjoni 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta

04-04-2017 A8-0160/2017 PE 592.205v02-00
CONT

Joachim ZELLER

Dokumendid teemakaustas CONT/8/07581

MUUDATUSED
001-010
011-020
021-030
031-038

RAPORT Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – kontrollikoda

03-04-2017 A8-0151/2017 PE 593.841v02-00
CONT

Benedek JÁVOR

Dokumendid teemakaustas CONT/8/07347

RAPORT Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament

03-04-2017 A8-0153/2017 PE 593.979v02-00
CONT

Dennis de JONG

Dokumendid teemakaustas CONT/8/07194

MUUDATUSED
001-002
003-005
006-012
010-010\r1
013-017
018-018
019-023
024-029
030-033
034-037
038-042
043-049
050-057
058-059

RAPORT Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

31-03-2017 A8-0150/2017 PE 593.832v02-00
CONT

Joachim ZELLER

Dokumendid teemakaustas CONT/8/07174

MUUDATUSED
001-002
003-003
004-006
007-009
010-015
016-025
026-035
036-041