Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  REPORT on control of spending and monitoring of EU Youth Guarantee schemes’ cost-effectiveness

11-10-2017 A8-0296/2017 PE 603.072v02-00
CONT

Derek VAUGHAN

Dokumendid teemakaustas CONT/8/07997

RAPORT teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi kulutasuvuse kohta

10-05-2017 A8-0194/2017 PE 597.439v03-00
CONT

Martina DLABAJOVÁ, Inés AYALA SENDER

Dokumendid teemakaustas CONT/8/05051

RAPORT ettepaneku kohta nimetada Ildikó Gáll-Pelcz kontrollikoja liikmeks

19-04-2017 A8-0166/2017 PE 602.806v02-00
CONT

Indrek TARAND

Dokumendid teemakaustas CONT/8/09469

RAPORT Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva 2015. aasta aruande kohta

06-04-2017 A8-0159/2017 PE 589.172v07-00
CONT

Julia PITERA

Dokumendid teemakaustas CONT/8/06688

MUUDATUSED
001-002
003-004
005-008
009-010
011-011
012-015

RAPORT Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruande (2015) kohta

05-04-2017 A8-0161/2017 PE 587.516v02-00
CONT

Nedzhmi ALI

Dokumendid teemakaustas CONT/8/06693

MUUDATUSED
001-001

RAPORT komisjoni 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta

04-04-2017 A8-0160/2017 PE 592.205v02-00
CONT

Joachim ZELLER

Dokumendid teemakaustas CONT/8/07581

MUUDATUSED
001-010
011-020
021-030
031-038

RAPORT Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – kontrollikoda

03-04-2017 A8-0151/2017 PE 593.841v02-00
CONT

Benedek JÁVOR

Dokumendid teemakaustas CONT/8/07347