Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

2018/2208(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
CONT

vastutav komisjon

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – nõukogu ja Euroopa Ülemkogu

2018/2168(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
CONT

vastutav komisjon

Menetluslike tagatiste kohaldamise järelevalveametnik

2014/0173(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
CONT

vastutav komisjon

EÜ ja Liechtensteini vaheline koostööleping pettuse vastu võitlemiseks

2008/0234(NLE) Õigusloomevälised menetlused
CONT

vastutav komisjon

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (uuesti sõnastamine)

2019/0151(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
CONT

nõuandev komisjon

Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

2019/2028(BUD) Eelarvemenetlus
CONT

Corina CREȚU [S&D]

nõuandev komisjon

2020. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks

2019/2010(BUD) Eelarvemenetlus
CONT

nõuandev komisjon

Eeskirjade kehtestamine, et toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad)

2018/0216(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
CONT

nõuandev komisjon

Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire

2018/0217(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
CONT

nõuandev komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, määrust (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta, määrust (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks ning määrust (EL) nr 229/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks

2018/0218(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
CONT

nõuandev komisjon