Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Spordivõistlustega manipuleerimise vastase Euroopa Nõukogu konventsiooni sõlmimine küsimustes, mis ei ole seotud kriminaalmateriaalõigusega ja õigusalase koostööga kriminaalasjades

2017/0166(NLE) Õigusloomevälised menetlused
CULT

vastutav komisjon

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (uuesti sõnastamine)

2019/0151(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
CULT

nõuandev komisjon

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) aastate 2021–2027 strateegiline innovatsioonikava: Euroopa innovatsioonivõimekuse ja -suutlikkuse suurendamine

2019/0152(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
CULT

nõuandev komisjon

Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

2019/2028(BUD) Eelarvemenetlus
CULT

Petra KAMMEREVERT [S&D]

nõuandev komisjon

2020. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks

2019/2010(BUD) Eelarvemenetlus
CULT

nõuandev komisjon

2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – nõukogu ja Euroopa Ülemkogu

2018/2168(DEC) Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus
CULT

nõuandev komisjon

Reformi tugiprogrammi loomine

2018/0213(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
CULT

nõuandev komisjon

Nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027

2018/0166(APP) Nõusolekumenetlus
CULT

nõuandev komisjon

Euroopa Liidu nimel spordivõistlustega manipuleerimise vastase Euroopa Nõukogu konventsiooni sõlmimine küsimustes, mis on seotud kriminaalmateriaalõigusega ja õigusalase koostööga kriminaalasjades

2017/0165(NLE) Õigusloomevälised menetlused
CULT

nõuandev komisjon

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahel sõlmitud vabakaubanduslepingu kultuurikoostöö protokoll

2017/0081(NLE) Õigusloomevälised menetlused
CULT

nõuandev komisjon