Arvamuse projektid


Arvamuse projekt on dokument, mille koostab arvamuse koostajaks määratud parlamendiliige ning esitab nõuandvale komisjonile, kes võib seda muuta ja kus see pannakse hääletusele.
Seadusandlike raportite puhul esitatakse arvamuse projekt Euroopa Komisjoni seadusandliku ettepaneku kohta esitatavate muudatusettepanekutena ja sellele lisatakse vajaduse korral lühiselgitus. Muude kui seadusandlike raportite puhul esitatakse arvamuse projekt ettepanekutena, mis vastuvõtmise korral edastatakse raporti koostamise eest vastutavale komisjonile nende lisamiseks raportisse. Sellelt lehelt leiate arvamuse projektid enne nende hääletust nõuandvas komisjonis.
Kõik kättesaadavad arvamuse projektid leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

  DRAFT OPINION on the draft Council decision amending the Statute of the European Investment Bank - Request to launch the Article 308 procedure

01-04-2019 BUDG_PA(2019)637426 PE637.426v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 01-02-2019

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta

16-01-2019 CULT_PA(2019)632087 PE632.087v01-00
CULT

Julie WARD

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 06-02-2019

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse liikmesriikidele luba saada Euroopa Liidu huvides Euroopa Nõukogu konventsiooni (mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele) osaliseks (CETS nr°218)

14-01-2019 CULT_PA(2019)632063 PE632.063v01-00
CULT

Emma McCLARKIN

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 24-01-2019

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad)

07-01-2019 CONT_PA(2019)631922 PE631.922v01-00
CONT

Joachim ZELLER

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-01-2019

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

04-01-2019 DEVE_PA(2019)632766 PE632.766v01-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 07-01-2019

ARVAMUSE PROJEKT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu sõlmimise kohta

04-01-2019 DEVE_PA(2019)632767 PE632.767v01-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 07-01-2019

ARVAMUSE PROJEKT muu kui seadusandliku resolutsiooni kohta, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu sõlmimise kohta

20-12-2018 DEVE_PA(2018)632051 PE632.051v03-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 07-01-2019

ARVAMUSE PROJEKT muu kui seadusandliku resolutsiooni kohta, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta

19-12-2018 DEVE_PA(2018)632721 PE632.721v01-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 17-12-2018

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta

18-12-2018 CONT_PA(2018)631923 PE631.923v01-00
CONT

Claudia SCHMIDT

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg : 10-01-2019